GIẢI PHƯƠNG TRÌNH (2(SIN ^2)2X + SIN 7X

  -  

$eginarraylsin left( x^2 - 2x ight) = 1\Leftrightarrow x^2 - 2x = dfracpi 2 + k2pi left( k in Z ight)left( 1 ight)\x in left( 0;pi ight) Rightarrow left{ eginarrayl0 - 2pi endarray ight. Rightarrow - 2pi left( 1 ight),left( 2 ight) Rightarrow left< eginarraylx^2 - 2x = dfrac - 3pi 2\x^2 - 2x = dfracpi 2\x^2 - 2x = dfrac5pi 2endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx^2 - 2x + dfrac3pi 2 = 0left( vn ight)\x^2 - 2x - dfracpi 2 = 0\x^2 - 2x - dfrac5pi 2 = 0endarray ight.\Leftrightarrow left< eginarraylx approx 2,603left( c ight)\x approx - 0.603left( l ight)\x approx 3,96left( l ight)\x approx - 1,97left( l ight)endarray ight. Leftrightarrow x approx 2,603\Rightarrow Aendarray$
Bạn đang xem: Giải Phương Trình (2(Sin ^2)2X + Sin 7X

Hãy giúp phần nhiều bạn biết câu trả lời này chũm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar


Xem thêm: Soạn Chương Trình Địa Phương Phần Tiếng Việt, Soạn Bài Chương Trình Địa Phương (Phần Tiếng Việt

1 vote
GửiHủy
Xem thêm: Sinh Sản Hữu Tính Ở Thực Vật Có Hoa, Sinh Sản Hữu Tính

Chưa gồm nhómTrả lời0

Điểm

50

Cám ơn

0


quý khách ơi phần (1),(2) ấy, mk kh đọc tại sao x^2-2x =-3π/2