NGUỒN ĐIỆN TẠO RA HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI CỰC BẰNG CÁCH

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nguồn điện tạo ra điện thế giữa hai cực bằng cách

A. tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển eletron và ion ra khỏi các cực của nguồn.

Bạn đang xem: Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách

B. sinh ra eletron ở cực âm.

C. sinh ra eletron ở cực dương.

D. làm biến mất eletron ở cực dương.


*

Đáp án: A

Nguồn điện tạo ra điện thế giữa hai cực bằng cách tách electron ra khỏi nguyên tử trung hòa và chuyển eletron và ion dương tạo thành ra khỏi các cực của nguồn.Một dòng điện được tạo ra trong một ống chứa khí hidro, khi có một hiệu điện thế đủ cao giữa hai điện cực của ống. Chất khí bị ion hoá và các electron chuyển động về cực dương, các ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của dòng điện chạy qua ống khí này khi có 4 , 2 . 10 18 electron và 2 , 2 . 10 18 proton chuyển động qua tiết diện của ống trong mỗi giây là

A. I = 1,024 A; từ cực dương sang cực âm

B. I = 0,32 A; từ cực dương sang cực âm

C. I = 1,024 A; từ cực âm sang cực dương

D. I = 0,32 A; từ cực âm sang cực dương


Lớp 11 Vật lý
1
0

Một dòng điện được tạo ra trong một ống chứa khí hidro, khi có một hiệu điện thế đủ cao giữa hai điện cực của ống. Chất khí bị ion hoá và các electron chuyển động về cực dương, các ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của dòng điện chạy qua ống khí này khi có 4 , 2 . 10 18 electron và 2 , 2 . 10 18 proton chuyển động qua tiết diện của ống trong mỗi giây là

A. I = 1,024 A; từ cực dương sang cực âm

B. I = 0,32 A; từ cực dương sang cực âm

C. I = 1,024 A; từ cực âm sang cực dương

D. I = 0,32 A; từ cực âm sang cực dương


Lớp 11 Vật lý
1
0

Một dòng điện được tạo ra trong một ống chứa khí hiđro, khi có một hiệu điện thế đủ cao giữa hai điện cực của ống. Chất khí bị ion hóa và các electron chuyển động về cực dương, các ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của dòng điện chạy qua ống khí này khi có 4 , 2.10 18 electron và 2 , 2.10 18 proton chuyển động qua tiết diện của ống trong mỗi giây là:

A. I=1,024A,từ cực dương sang cực âm

B. I=0,32A, từ cực dương sang cực âm

C. I=1,024A,từ cựcâm sang cực dương

D. I=0,32A, từ cựcâm sang cực dương


Lớp 11 Vật lý
1
0

Nguồn điện tạo ra điện thế giữa hai cực bằng cách

A.tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển eletron và ion ra khỏi các cực của nguồn.

B.sinh ra eletron ở cực âm.

C.sinh ra eletron ở cực dương.

D.làm biến mất eletron ở cực dương.


Lớp 11 Vật lý
1
0

Nguồn điện tạo ra điện thế giữa hai cực bằng cách

A. tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển eletron và ion ra khỏi các cực của nguồn

B. sinh ra eletron ở cực âm

C.

Xem thêm: Bài Tập Giới Hạn Dãy Số Lớp 11 Nâng Cao, Bài Tập Giới Hạn Dãy Số

sinh ra eletron ở cực dương

D. làm biến mất eletron ở cực dương


Lớp 11 Vật lý
1
0

Nguồn điện tạo ra điện thế giữa hai cực bằng cách

A. tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển eletron và ion ra khỏi các cực của nguồn

B. sinh ra eletron ở cực âm

C. sinh ra eletron ở cực dương

D. làm biến mất eletron ở cực dương.


Lớp 11 Vật lý
1
0

Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách

A. tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron và ion về các cực của nguồn

B. sinh ra electron ở cực âm

C. sinh ra ion dương ở cực dương

D. làm biến mất electron ở cực dương


Lớp 11 Vật lý
1
0

Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách

A. tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron và ion về các cực của nguồn.

B. sinh ra electron ở cực âm.

C. sinh ra ion dương ở cực dương.

D. làm biến mất electron ở cực dương


Lớp 11 Vật lý
1
0

Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có suất điện động E = 24V, r = 1W, điện dung tụ C = 4mF. Đèn Đ có ghi (6V - 6W). Các điện trở R 1 = 6 W ; R 2 = 4 W ; R p = 2 W và là bình điện phân đựng dung dịch C u S O 4 có cực dương bằng Cu.Tính lượng Cu giải phóng ra ở cực âm của bình âm điện phân trong thời gian 16 phút 5 giây. Biết Cu có hóa trị 2 và có nguyên tử lượng 64

*

A. 0,416 g

B. 1,28 g

C.

Xem thêm: Soạn Bài Chủ Đề Và Dàn Bài Của Văn Tự Sự (Chi Tiết), Soạn Bài Chủ Đề Và Dàn Bài Của Bài Văn Tự Sự

1,14 g

D. 0,64 g


Lớp 11 Vật lý
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN