Tìm Số Tự Nhiên Nhỏ Nhất Khác 0 Biết Rằng ; Và

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 biết rằng ; và

*

*

Vì a ⋮ 126 và a ⋮ 198 đề nghị a là BC(126;198)

Vì a là số tự nhiên nhỏ dại tốt nhất buộc phải a = BCNN(126;198)

Ta có: 126 = 2.32.7 cùng 198 = 2.32.11

BCNN(126;198) = 2.32.7.11 = 1386

Vậy a = 1386


*

a nhỏ tuyệt nhất với a phân tách hết cho 126 và 198

=> a ở trong BCNN(126;198)

126 = 2 x 32x 7

198 = 2 x 32x 11

=> BCNN ( 126 ; 198 ) = 2 x 32x 7 x 11 = 1386

=> a = 1386


a phân tách hết mang lại 126; 198 mà a nhỏ nhất.

=> a thuộc BCNN(126; 198)

126 = 2.32.7

198 = 2.32.11

=> BCNN(126; 198) = 2.32.7.11= 1386

Vậy:a = 1386


giải:vì a:126;a:198 đề nghị a là bội tầm thường nhỏ tuổi duy nhất của 198 cùng 126 ta tất cả :126=0;126;252;378;504... va198=0;198;396;594;... BCNN(126;198)=...


Vì a phân tách không còn cho 126, a phân chia hết mang đến 198 và a nhỏ tuổi tốt nhất => a trực thuộc BCNN(126;198)

126 = 2 . 3^2 . 7

198 = 2 . 3^2 . 11

=>BCNN(126;198) = 2 . 3^2 . 7 . 11 = 1386

Vậy, a = 1386
Xem thêm: Bài 6: Thực Hành: Biểu Diễn Vật Thể Trang 32 Sgk Công Nghệ 12

Vì a phân chia không còn đến 126 => a nằm trong B ( 126 )

a phân chia hết cho 198 => a thuộc B ( 198 )

=> a thuộc BC ( 126 , 198 )

126 = 2 x 3^2 x 7

198 = 2 . 3^2 . 11

BCNN ( 126 , 198 ) = 2 . 3^2 . 7 . 11 =1386

Vậy số đó là 1386


Ta gồm : a là BCNN(126,198)

Ta bao gồm : 126 = 2.3.3.7= 2.32.7

198 = 2.3.3.11= 2.32.11

=> BCNN (126,198 ) = 2.32.7.11= 1386

=> a = 1386


a (⋮)126 ;198 mà a nhỏ nhất

=> a ϵ BCNN (126;198)

* 126=2.3^2.7

198=2.3^2.11

=> BCNN(126;198)=2.3^2.7.11=1386

Vậy a=1386


a phân tách không còn mang đến 136;198 mà a nhỏ tuổi nhất

=>a thuộc BCNN(126;198)

126=2.3^2.7

198=2.3^2.11

=>BCNN(126;198)=2.3^2.7.11=1386

vậy a =1386


Bài làm cho :

Vì (a⋮126) cùng (a⋮198) buộc phải a là BCNN(126; 128)

Ta tất cả :

(126=2.3^2.7)

(198=2.9.11)

BCNN(126; 198 ) =(2.3^2.9.7.11=12474)

Vậy a = 12474


Bài có tác dụng :

Vì a⋮126a⋮126 với a⋮198a⋮198 yêu cầu a là BCNN(126; 128)

Ta bao gồm :

126=2.32.7126=2.32.7

198=2.9.11198=2.9.11

BCNN(126; 198 ) =2.32.9.7.11=124742.32.9.7.11=12474

Vậy a = 12474


a phân tách không còn cho 126;198 cơ mà a bé dại nhất

=> a thuộc BCNN (126;198)

126 = 2.3 ^ 2.7

198 = 2.3 ^ 2.11

=> BCNN(126;198) = 2.3 ^ 2.7.11 = 1386

Vậy a = 1386

k mình nha

Chúc bạn làm việc giỏi

Mình cảm ơn các bạn nhiều
Xem thêm: Ôn Tập Hóa Học 9 Chương 4: Hiđrocacbon, Giải Bài Tập Hóa Học 9, Hóa 9

Tìm số thoải mái và tự nhiên a, biết :

a) a nằm trong BC (12,18) và a bé dại tuyệt nhất không giống 0

b) 48 phân chia không còn mang đến a , 24 phân chia không còn mang đến a cùng a Khủng nhất

c) a phân chia không còn mang đến 126 , a phân chia hết cho 198 và a là số tự nhiên nhỏ tuổi tuyệt nhất khác 0

d) a phân tách hết đến 63 , a phân tách không còn cho 105 cùng a lớn hơn hoặc bằng 700 và bé thêm hơn 1000

e) a phân tách hết đến 396 , a phân chia hết đến 720 cùng a là số tự nhiên nhỏ dại tuyệt nhất khác 0

TRÌNH BÀY CÁCH LÀM RA NHA

MÌNH ĐANG CẦN GẤPhường , AI NHANH M TICK CHO !!!

THANKS