Unit 1: language focus trang 11 sgk tiếng anh lớp 9

  -  
Unit 1. A visit from a pen pal – Cuộc thăm của doanh nghiệp trọng điểm thư – Language Focus – Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 9. 1. Work with a partner. Ask & answer questions about what each person did on the weekend.

LANGUAGE FOCUS

1. Work with a partner. Ask & answer questions about what each person did on the weekover. 

(Hãy thực hành với 1 chúng ta thuộc lớp. Hỏi với trả lời các câu hỏi về hầu hết câu hỏi nhưng mà mọi người đang có tác dụng trong ngày vào cuối tuần.)

Name

Activities

Day / Time

Ba

Movie – Ghosts và Monsters

Saturday / 2 pm

Nga

Concert – Ha Noi singers

Saturday / 8 pm

Lan

Camp – Y&Y (Youth và Young Pioneer Associations)

All weekend

Nam

Soccer match – Dong Thap vs. The Cong

Sunday/4 pm

Hoa

Play – Much Avị About Nothing

Sunday / 7 pm

Ba

– What did Ba bởi vì on the weekend?

⟹ He went lớn see the movie called “Ghosts và Monsters”.

Bạn đang xem: Unit 1: language focus trang 11 sgk tiếng anh lớp 9

– When did he see it?

⟹ He saw it on Saturday afternoon at two o’clock.

Nga

– What did Nga vì chưng on the weekend?

⟹ She went to a concert và listen lớn Ha Noi singers.

– When did she go there?

⟹ She went there at 8 o’cloông chồng on Saturday evening.

Lan

– What did Lan vì chưng on the weekend?

⟹ She went camping with the Y và Y.

– How long did she go camping?

⟹ She went camping all the weekover.

Nam

⟹ He went lớn see a football match Dong Thap versus The Cong.

– When did he go there?

⟹ He went there at 4 o’cloông chồng on Sunday afternoon.Quảng cáo

Hoa

– What did Hoa bởi vì on the weekend?

⟹ She went lớn see a play called “Much A bởi vì about Nothing”.

– When did she see it?

⟹ She saw it at 7 o’cloông xã on Sunday evening.

2. Lan và her friends are holding a farewell tiệc ngọt for Maryam. Write the things they did lớn prepare for the buổi tiệc nhỏ. Use the pictures and the words in the box. 

(Lan cùng các bạn của cô ấy ý định tổ chức một bữa tiệc chia ly cho Maryam. Hãy viết hồ hết gì mà họ làm để sẵn sàng mang đến bữa tiệc. Sử dụng toắt cùng đa số từ bỏ trong khung.)

buy

a cake

make

flowers

hang

a picture of Ha Noi

go

colorful lamps

paint

shopping

*

1. Lan baked a cake

2. Tan hung colorful lamps

3. Nga bought some flowers

4. Mai painted a picture of Ha Noi

5. Lien went shopping

3. Work with a partner. Write wishes you want lớn make in these situations. 

(Thực hành với cùng 1 bạn thuộc học. Viết đông đảo lời ước cơ mà bạn muốn Một trong những tình huống này.)

a) You are not very tall.

Xem thêm: Bài 13: Đời Sống Tinh Thần Của Cư Dân Văn Lang Có Gì Mới ? Đời Sống Tinh Thần Của Cư Dân Văn Lang Có Gì Mới

b) It’s so hot. You want to lớn be in the swimming pool.

c) You don’t have sầu a computer.

d) You live sầu very far from school.

e) You don’t have sầu a sister.

f) You draw very badly.

g) You don’t have your friend’s phone number.

h) You don’t know many friends.

i) There aren’t any rivers & lakes in your hometown.

Xem thêm: Truyện Tranh Thần Đồng Đất Việt Tập 35: Hạt Gạo Khổng Lồ, Thần Đồng Đất Việt Tập 35: Hạt Gạo Khổng Lồ

a. I wish I were taller.

b. I wish I were in the swimming pool.

c. I wish I had a computer.

d. I wished I lived near school (I wish I didn’t live very far from school).