Giải bài tập tiếng anh lớp 8 unit 6

  -  

Complete the dialogues lớn ask for favors or khổng lồ offer assistance. Use the expressions in the box.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 8 unit 6

Hoàn thành các cuộc đối thoại để lấy ra lời giúp sức hoặc nhờ giúp sức. Sử dụng các cụm câu dưới đây 

 

Could you help me, please?

Could you vị me a favor?

Can/Could you ...?

Of course/ Certainly/ Sure 

I"m (really) sorry 

What can I bởi for you?

How can I help you? 

 

May I help you?

Do you need any help?

Let me help you.

Yes/No. Thank you

Yes. That"s very kind of you. 

No Thank you. I"m fine.


a)

A: Could you help me, please?

B: What can I do for you ?

A: Can you turn on the lights for me? 

B: Certainly. 


b)

C: ________ for me? ( empty/ waste- basket) 

D: ________

C: Thanks. _________ of you.

c) 

E: Do __________ ? ( need/ help ) 

F: Yes. Could __________? It"s heavy. 

E: No problem. 

d)

E: Do

F: Yes. Could

E: No problem.

d)

E: Let_______you. 

H: __________? 

G: Sure. 

e) 

I: Its very dark in here. 

J: How __________? 

I: _________ open _________?

J: Certainly.

Hướng dẫn giải 

a)

A: Could you help me, please?

B: What can I vày for you?

A: Can you turn on the lights for me?

B: Certainly.

Xem thêm: Unit 1 Lớp 8: Getting Started Trang 6 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 8 Mới

b)

C: Can you empty the waste-basket for me?

D: Of course!

C: Thanks. That"s very kind of you.

c)

E: Do you need any help?

F: Yes. Could you carry the suitcase for me? It"s heavy.

E: No problem.

d)

G: Let me help you.

H: Could you take that book for me?

G: Sure.

e)

I: It"s very dark in here.

Xem thêm: Đặc Điểm Chung Của Khí Hậu Nước Ta Là Gì, Đặc Điểm Chung Của Khí Hậu Việt Nam

J: How can I help you?

I: Could you open the door for me?

J: Certainly.


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*Các tác phđộ ẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm mặt buộc phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề phát âm Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể góp pgdtxhoangmai.edu.vn