Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 2

  -  

các bài tập luyện giờ Anh lớp 6 unit 2

*
*

Ôn tập tiếng Anh lớp 6 với bài xích tập giờ Anh lớp 6 unit 2 này sẽ giúp đỡ các em học viên nắm vững rất nhiều kiến thức sẽ học tập cùng học tập thêm phần lớn kỹ năng và kiến thức bắt đầu. Để học tiếng Anh tác dụng rộng những em hãy bổ xung tức thì bài xích tập giờ Anh lớp 6 unit 2 này vào bộ tư liệu giờ đồng hồ Anh của bản thân nhé!

Những bài tập giờ Anh lớp 6 unit 2

I.Hoàn thành câu

1.He / live sầu / Nguyen Hue Street.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 2

2.What / be / his / name?

3.Where / your sister / live?

4.That / your / house?

5.We / live / Nha trang City.

6.It / be / notebook

7.Miss Nga / our / teacher?

8.His sister / be / ten / years old

9.How/ you? – I/ fine

11.Who / this? – This/ Mr Hung

10.Where/ you/ live? – I/ Pleiku

12.How old/ Miss Huong? – She/ twelve

13.What/ his name? – His name/ Thanh

14.This/ Lan/ this/ Mai

15.How / you / spell / name?

16.He / live / a city.

17.What / this? – It / ruler

18.What / that? – It / eraser.

19.This / my book.

đôi mươi.That / your pen?

II.Đặt thắc mắc mang lại gần như câu vấn đáp bên dưới đây

1.My name is Lan

2.She is 12

3.That is a clock

4.This is a pen

5.I live on Nguyen Hue street

6.They live in Tan Duong

7.I’m fine. Thanks

8.Yes. That is my classroom

9.T-U-A-N

10.No. It isn’t my bag

III.Chọn câu trả lời đúng nhất

1.It’s twelve o’clock , Nam. Let’s …………………… home.

A.go B. to go C. going D. goes

2.Tuan và I ………………… badminton in the yard.

A.playing B. is playing C. are playing D. am playing

3.This sign says “Stop!”. We ……………………… go straight ahead.

A.can B. don’t can C. must D. must not

4.They are going khổng lồ Thành Phố New York ……………………… plane.

A.in B. by C. with D. on

5.Viet is ………………………. something on his book.

A.writing B. writting C. wrote D. writes

6.Are there ………………. stores on your street ?

A.a B. an C. any D. the

7.My sister và I ……………………….. television in the living – room now.

A.am watching B. are watching C. is watching D. watching

8………………………. vì you go to school? – I walk.

A.How B. By what C. How many D. How by

9.”Does Nga play volleyball?” – “No, ……………………”

A.she not plays B. she don’t C. she isn’t D. she doesn’t

10.How many floors …………………….. in your school?

A.there are B. there has C. are there D. have there

IV.Viết lại câu

1.Minh/ live/ brother/ apartment/ town.

………..

2.Mrs. Lan/ and/ children/ travel/ London/ plane.

………..

3.There/ be/ any flowers/ your/ school/ yard?

………..

4.He/ not ride/ home/ but/ go/ taxi.

………..

5.Sister/ have/ bike/ and/ cycle/ work/ everyday.

………..

V.Đọc đọc cùng vấn đáp câu hỏi

Linda is a vegetarian so she doesn’t eat meat. She doesn’t have a big breakfast every morning. She usually has a slide of bread and a glass of milk. She has lunch at the office at about 11.30.

She has only rice with vegetables for lunch. At weekends she often goes to lớn a Chinese restaurant because there is a lot of delicious food for vegetarians.

Xem thêm: Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Thao Tác Lập Luận Lớp 12, Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Thao Tác Lập Luận

1.Why doesn’t Lindomain authority eat meat ?

………..

2.What does Lindomain authority usually have sầu for breakfast ?

………..

3.What does she have for lunch ?

………..

4.Where does she have lunch ?

………..

5.Why does she often go to lớn a Chinese restaurant at weekends ?

………..

VI.Hoàn thành bài bác hội thoại

Mai: Hello.____________ name’s Mai. _____ _____ _____ _____?

Peter: My name ______Peter.

Mai: _________ ______ are you?

Peter: _________ ______ eleven _____ _____. And you?

Mai: ________ ______ twelve.

Peter: _________ vì chưng you _______?

Mai: I live _________Le Loi street.

Peter: _________ this ______school?

Mai: Yes. This is _____ school.

VII.Điền dạng đúng của rượu cồn từ bỏ “lớn be”

1.This…………Mr. Tam. He………… a teacher.

2.Hello. I………… Lan. What…………. your name?

3.How old……………. you? _I…………eleven years old.

4.How……………you? _We………………fine. Thank you.

5.Who…………. they? _They…….. Mr. & Mrs. White. And this……their son, Peter.

6.What………………this?

7.We…………………classmates.

8.That……………. a book.

9.The children………………fine.

10.What……………their names?

VIII.Điền tự còn thiếu vào chỗ trống

1.This ______ my teacher.

2.Is ______ your desk.

3.I’m ______ student.

4.This is ______ eraser.

5.What ______ this?

6.Where ______ you live?

7.It’s a ______ besket.

Xem thêm: Diện Tích Xung Quanh Của Hình Lăng Trụ Đứng, Giải Toán 8 Bài 5:

8.How ______ you spell it?

9.______ old are you?

10.I am twelve sầu ______ old.

những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 2 tiếp liền unit 1 hỗ trợ cho những em hồ hết dạng bài xích tập để những em ôn tập tác dụng độc nhất vô nhị. Hãy ghi lưu giữ tức thì số đông dạng bài xích tập này và thực hành thực tế liên tiếp nhé!