Unit 4 lớp 12 writing

  -  
Lời giải bài tập Writing Unit 4 lớp 12 School education system trang 49 SGK tiếng Anh 12 hệ 7 năm bao gồm gợi ý cách viết đoạn văn bằng tiếng Anh nói về hệ thống giáo dục chính quy ở Viêt Nam. pgdtxhoangmai.edu.vn hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu luyện viết tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 12.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 12 writing


Talk about the school education system in Vietnam

Dàn ý cách viết về hệ thống giáo dục Việt Nam bằng tiếng AnhGiới thiệu về hệ thống giáo dục bằng tiếng Anh - Bài viết số 1Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về hệ thống giáo dục ở Việt Nam - Bài viết số 2Viết một đoạn văn ngắn về hệ thống giáo dục Việt Nam - Bài viết số 3
In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47. You may follow the suggestions below.- Levels of education: primary (5 years: start from the age of 6)lower secondary (4 years)upper secondary (3 years)- Compulsory - education: 9 years (primary & lower secondary)- The academic year: 35 weeks (9 months, from September to May)- School terms: 2 terms: term 1 (Sept - Dec.), term 2 (Jan. - May)- Time of the national examination for GCSE (early June)Hướng dẫn dịchTrong 150 từ, viết một đoạn văn về hệ thống giáo dục chính quy ở Việt Nam, dùng thông tin ở Bài tập nói ở trang 47. Em có theo những lời đề nghị dưới đây.- Cấp bậc giáo dục: tiểu học (5 năm: bắt đầu từ 6 tuổi)trung học cơ sở (4 năm)trung học phổ thông (3 năm)- Giáo dục bắt buộc: 9 năm (tiểu học và trung học cơ sở)- Năm học: 35 tuần (9 tháng, từ tháng 9 đến tháng 5)
- Các điều khoản của trường: 2 kỳ: kỳ 1 (Tháng 9 - Tháng 12), học kỳ 2 (Tháng 1 - Tháng 5)- Thời gian thi tuyển quốc gia cho GCSE (đầu tháng 6)

Giới thiệu về hệ thống giáo dục bằng tiếng Anh - Bài viết số 1

The current formal school education in Vietnam consists of three levels : pre­school, primary and secondary educations. Now there are two school systems in pre­school and primary education in big cities: stale and private schools. In state schools, parents have to pay tuition fee. The academic year, from September to May, is divided into two semesters: from four to five months each.Children usually start the pre-school at the age of 3, when they go to nurseries, but this stage is not compulsory. When children reach the age of 6, they must go to primary schools. The primary education last five years. When they complete their primary education, they can go to secondary schools, including Lower and Upper schools, from grade 6 to 12. However, children must pass a recruitment exam at the end of grade 9, the final year of Lower schools, to enter the upper secondary education. They will stay there until they complete grade 12. At the end of this stage, they must take the National Examination for GCSE, the requirement to go to university or college. This examination often takes place at the end of May or early June.
Hướng dẫn dịchTiếng Anh 12 Unit 4: School Education System - Hệ thống giáo dục nhà..Writing - Unit 4 trang 49 SGK Tiếng Anh 12In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47.WRITINGIn about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47. You may follow the suggestions below.(Trong 150 từ, viết một đoạn văn về hệ thống giáo dục chính quy ở Việt Nam, dùng thông tin ở Bài tập nói ở trang 47. Em có theo những lời đề nghị dưới đây.)- Levels of education: primary (5 years: start from the age of 6)lower secondary (4 years)upper secondary (3 years)- Compulsory - education: 9 years (primary & lower secondary)- The academic year: 35 weeks (9 months, from September to May)- School terms: 2 terms: term 1 (Sept - Dec.), term 2 (Jan. - May)- Time of the national examination for GCSE (early June)Tạm dịch:- Cấp bậc giáo dục: tiểu học (5 năm: bắt đầu từ 6 tuổi)trung học cơ sở (4 năm)trung học phổ thông (3 năm)- Giáo dục bắt buộc: 9 năm (tiểu học và trung học cơ sở)- Năm học: 35 tuần (9 tháng, từ tháng 9 đến tháng 5)- Các điều khoản của trường: 2 kỳ: kỳ 1 (Tháng 9 - Tháng 12), học kỳ 2 (Tháng 1 - Tháng 5)- Thời gian thi tuyển quốc gia cho GCSE (đầu tháng 6)Hướng dẫn giải:The current formal school education in Vietnam consists of three levels : pre­school, primary and secondary educations. Now there are two school systems in pre­school and primary education in big cities: stale and private schools. In state schools, parents have to pay tuition fee. The academic year, from September to May, is divided into two semesters: from four to five months each.
Children usually start the pre-school at the age of 3, when they go to nurseries, but this stage is not compulsory. When children reach the age of 6, they must go to primary schools. The primary education last five years. When they complete their primary education, they can go to secondary schools, including Lower and Upper schools, from grade 6 to 12. However, children must pass a recruitment exam at the end of grade 9, the final year of Lower schools, to enter the upper secondary education. They will stay there until they complete grade 12. At the end of this stage, they must take the National Examination for GCSE, the requirement to go to university or college. This examination often takes place at the end of May or early June.Tạm dịch:Giáo dục phổ thông hiện nay ở Việt Nam bao gồm ba cấp: mầm non, giáo dục tiểu học và trung học. Hiện nay có hai hệ thống trường học trong giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học ở các thành phố lớn: các trường công lập và tư thục. Ở các trường công lập, phụ huynh phải đóng học phí. Năm học, từ tháng 9 đến tháng 5, được chia thành hai học kỳ: từ bốn đến tháng sống mỗi kỳ.Trẻ em thường bắt đầu đi học mẫu giáo ở tuổi lên 3, khi đi đến các nhà trẻ, nhưng giai đoạn này không bắt buộc. Khi trẻ em ở độ tuổi 6, trẻ phải đi học tiểu học. Giáo dục tiểu học kéo dài 5 năm. Khi học xong tiểu học, các em có thể vào các trường trung học, bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông, từ lớp 6 đến lớp 12. Tuy nhiên, học sinh phải vượt qua kỳ thi tuyển vào cuối năm lớp 9, năm cuối của trung học cơ sở, để vào trung học phổ thông. Họ sẽ ở lại đó cho đến khi họ hoàn thành lớp 12. Khi kết thúc giai đoạn này, họ phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia GCSE, đây là yêu cầu để vào đại học hoặc cao đẳng. Kỳ thi này thường diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh, Tìm Hiểu Chung Về Văn Bản Thuyết Minh

Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về hệ thống giáo dục ở Việt Nam - Bài viết số 2

There are 3 levels of education in the formal school system in Vietnam: Pre-school, Primary education, Secondary education. The Secondary education consists lower secondary education and upper secondary education. Primary and lower secondary education are compulsory in Vietnam. Children start going to primary school at the age of 6 and after 5 years they move to lower secondary school where they study for 4 years. The upper secondary education lasts 3 years, from the age of 15 to 17. In order to study at a university, students have to pass the national examination held in early June every year for the GCSE. The academic year is divided into 2 terms. It lasts 9 months from September 5th to the end of May. The first term is from September to December and the second term lasts from January to May. Students have a 3-month-summer holiday after the second term.
Hướng dẫn dịchCó 3 cấp học trong hệ thống trường học chính quy ở Việt Nam: Mầm non, Tiểu học, Trung học. Giáo dục trung học bao gồm giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông. Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở là bắt buộc ở Việt Nam. Trẻ em bắt đầu đi học tiểu học khi 6 tuổi và sau 5 năm các em chuyển sang trường trung học cơ sở, nơi các em học 4 năm. Giáo dục trung học phổ thông kéo dài 3 năm, từ 15 đến 17 tuổi. Để học đại học, học sinh phải vượt qua kỳ thi quốc gia (GCSE) được tổ chức vào đầu tháng 6 hàng năm. Năm học được chia thành 2 kỳ. Nó kéo dài 9 tháng từ ngày 5 tháng 9 đến cuối tháng 5. Kỳ đầu tiên từ tháng 9 đến tháng 12 và kỳ thứ hai kéo dài từ tháng 1 đến tháng 5. Học sinh được nghỉ 3 tháng hè sau học kỳ II.

Viết một đoạn văn ngắn về hệ thống giáo dục Việt Nam - Bài viết số 3

The formal school education system in Vietnam consists of two levels, primary and secondary education. The children start Grade 1 at the age of 6 and they normally complete the primary education at the age of 10. They move to lower secondary school to study in Grade 6 when they are eleven years old. They will finish nine-year compulsory education when they complete Grade 9 at the age of 14. The children may go to upper secondary schools if they pass all the subjects tested at the end of Grade 9. They will stay there until they complete Grade 12 at the age of 17. If they want to enter universities or colleges they have to take the national examination for GCSE which takes place at the end of May or beginning of June. The academic year in Vietnam runs from September to May and is divided into two terms. The first term ends in January with a week holiday and the second term finishes in May before a long summer holiday comes.Hướng dẫn dịchHệ thống giáo dục phổ thông chính quy ở Việt Nam bao gồm hai cấp, tiểu học và trung học cơ sở. Các em bắt đầu học lớp 1 khi 6 tuổi và thường hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học ở tuổi 10. Các em chuyển sang học lớp 6 ở trường trung học cơ sở khi 11 tuổi. Các em sẽ hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm khi hoàn thành lớp 9 ở tuổi 14. Các em có thể học trung học phổ thông nếu vượt qua tất cả các môn học đã kiểm tra vào cuối năm lớp 9. Các em sẽ ở lại đó cho đến khi hoàn thành lớp 12. Ở tuổi 17. Nếu muốn vào các trường đại học hoặc cao đẳng, các em phải tham gia kỳ thi quốc gia về GCSE diễn ra vào cuối tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu. Năm học ở Việt Nam kéo dài từ tháng 9 đến tháng 5 và được chia thành hai kỳ. Học kỳ đầu tiên kết thúc vào tháng Giêng với một tuần nghỉ lễ và học kỳ thứ hai kết thúc vào tháng Năm trước khi kỳ nghỉ hè dài đến.

Xem thêm: Sự Ra Đời Của Nhà Nước Văn Lang Ra Đời Cách Ngày Nay Khoảng Bao Nhiêu Năm


Trên đây là Write about school education system in Vietnam. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên pgdtxhoangmai.edu.vn.
*
Write about the ideal world in which you would like to live in the year 2050
*
Soạn Unit 4 lớp 12 School education system