truyện nghịch thiên tà thần

Nghịch Thiên Tà Thần

  • Hỏa Tinh Dẫn Lực
  • Tiên Hiệp
  • Đang ra

Chưởng Thiên Độc chi châu, quá Tà Thần chi huyết, tu nghịch tặc thiên chi lực.Nhất đại Tà Thần, quân lâm thiên hạ ! Huyền Lực đẳng cấp: Sơ Huyền cảnh, Nhập Huyền cảnh, Chân Huyền cảnh, Linh Huyền cảnh, Địa Huyền cảnh, Thiên Huyền cảnh, Vương Huyền cảnh, dựa Huyền cảnh, Quân Huyền cảnh, Thần Huyền cảnh...   Huyền khí đẳng cấp: Phàm khí, Thứ Huyền khí, Chân Huyền khí, Linh Huyền khí, Địa Huyền khí, Thiên Huyền khí, Vương Huyền khí, dựa Huyền khí, Quân Huyền khí, Thần Khí... Huyền thú đẳng cấp: Phàm thú, Thứ Huyền thú, Chân Huyền thú, Linh Huyền thú, Địa Huyền thú, Thiên Huyền thú, Vương Huyền thú, dựa Huyền thú, Quân Huyền thú, Thần Thú...

Xem thêm: tối cường võ hồn hệ thống


Nghịch Thiên Tà Thần: Trì Vũ Phật

Trì Vũ Phật, là hoả tinh anh dẫn lực sở huyền huyễn tè thuyết Nghịch Thiên Tà Thần phái đẹp căn nhà chi nhất, vì thế Bắc Thần Vực Vương giới Kiếp Hồn Giới Đại Giới Vương

Nghịch Thiên Tà Thần: Huyễn Thải Y

Nghịch Thiên Tà Thần: Huyễn Thải Y

Huyễn Thải Y, là Hoả Tinh dẫn lực sở huyền huyễn tè thuyết Nghịch Thiên Tà Thần phái đẹp căn nhà chi nhất, Huyễn Yêu Hoàng tộc Thải Y công chúa, Tiểu Yêu Hậu ....

Nghịch Thiên Tà Thần: Thương Nguyệt

Xem thêm: tôi là thằng em kế độc ác của nhân vật chính

Thương Nguyệt, lại danh Lam Tuyết Nhược, là Hỏa Tinh dẫn lực sở huyền huyễn tè thuyết 《 Nghịch Thiên Tà Thần》 trung phái đẹp chủ yếu chi nhất, nguyên vẹn Thương Phong Quố

Nghịch Thiên Tà Thần: Hạ Khuynh Nguyệt

Nghịch Thiên Tà Thần: Hạ Khuynh Nguyệt

Hạ Khuynh Nguyệt, ở trong tè thuyết huyền huyễn 《 Nghịch Thiên Tà Thần 》, là 1 trong các các nhân vật phái đẹp chủ yếu. Quyển tè thuyết này, được sáng sủa tác tự tác giả