tôi trở thành nhân vật phản diện thực sự

Danh sách chương

 • Chapter 62 22/01/2024
 • Chapter 61 22/01/2024
 • Chapter 60 10/01/2024
 • Chapter 59 10/01/2024
 • Chapter 58 10/01/2024
 • Chapter 57 10/01/2024
 • Chapter 56 10/01/2024
 • Chapter 55 10/01/2024
 • Chapter 54 10/01/2024
 • Chapter 53 10/01/2024
 • Chapter 52 10/01/2024
 • Chapter 51 10/01/2024
 • Chapter 50 10/01/2024
 • Chapter 49 10/01/2024
 • Chapter 48 10/01/2024
 • Chapter 47 10/01/2024
 • Chapter 46 10/01/2024
 • Chapter 45 10/01/2024
 • Chapter 44 10/01/2024
 • Chapter 43 10/01/2024
 • Chapter 42 10/01/2024
 • Chapter 41 10/01/2024
 • Chapter 40 10/01/2024
 • Chapter 39 10/01/2024
 • Chapter 38.2 10/01/2024
 • Chapter 38.1 10/01/2024
 • Chapter 37.2 10/01/2024
 • Chapter 37.1 10/01/2024
 • Chapter 36.2 10/01/2024
 • Chapter 36.1 10/01/2024
 • Chapter 35.2 10/01/2024
 • Chapter 35.1 10/01/2024
 • Chapter 34.2 10/01/2024
 • Chapter 34.1 10/01/2024
 • Chapter 33.2 10/01/2024
 • Chapter 33.1 10/01/2024
 • Chapter 32 10/01/2024
 • Chapter 31 10/01/2024
 • Chapter 30 10/01/2024
 • Chapter 29 10/01/2024
 • Chapter 28 10/01/2024
 • Chapter 27 10/01/2024
 • Chapter 26 10/01/2024
 • Chapter 25 10/01/2024
 • Chapter 24 10/01/2024
 • Chapter 23 10/01/2024
 • Chapter 22 10/01/2024
 • Chapter 21 10/01/2024
 • Chapter trăng tròn 10/01/2024
 • Chapter 19 10/01/2024
 • Chapter 18 10/01/2024
 • Chapter 17 10/01/2024
 • Chapter 16 10/01/2024
 • Chapter 15 10/01/2024
 • Chapter 14 10/01/2024
 • Chapter 13 10/01/2024
 • Chapter 12 10/01/2024
 • Chapter 11 10/01/2024
 • Chapter 10 10/01/2024
 • Chapter 9 10/01/2024
 • Chapter 8 10/01/2024
 • Chapter 6 10/01/2024
 • Chapter 5 10/01/2024
 • Chapter 4 10/01/2024
 • Chapter 3 10/01/2024
 • Chapter 2 10/01/2024
 • Chapter 1 10/01/2024