SOẠN BÀI TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 1

  -  
*
Getting started - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Work with a partner. A foreign pen pal is coming khổng lồ stay with you for a week. What activities would you bởi vì during the visit?
Bạn đang xem: Soạn bài tiếng anh lớp 9 unit 1

*
Listen và Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Choose the correct option lớn complete the sentences. (Chọn câu đúng điền vào những câu.)


*
Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9

Nga is talking khổng lồ Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it inlớn your exercise book. Then read it with your partner.


*
Listen - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Tlặng Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to lớn their conversation và kiểm tra the numbers of the correct pictures.


*
Read - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided inkhổng lồ two regions, known as West Malaysia and East Malaysia
Xem thêm: Nêu Vai Trò Của Nước Và Muối Khoáng Đối Với Cây Trồng, A Nêu Vai Trò Của Nước Và Muối Khoá

*
Write - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 9

Imagine you are visitting your relatives or friends in another part of Viet Nam or in a different country. Write a letter to your family. Follow the outline.


*
Language Focus - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 9

1. Work with a partner. Ask & answer questions about what each person did on the weekkết thúc.


*
*

*
Gửi bài bác


Xem thêm: Cách Tìm A Để Hàm Số Liên Tục Trên R, Cho Hàm Số F(X)

*

Đăng ký để nhấn lời giải giỏi với tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaituyệt.com gửi những thông báo mang đến bạn để nhận ra các giải thuật tuyệt cũng tương tự tư liệu miễn tổn phí.