Bài 20, 21, 22, 23, 24 Trang 8 Sbt Toán 8 Tập 2

  -  

Bài đôi mươi, 21, 22, 23, 24 trang 8 SBT Toán thù 8 tập 2

Bài trăng tròn trang 8 sách bài bác tập Toán 8 Tập 2: Giải những phương trình sau

Lời giải:

⇔ 3(x – 3) = 6.15 – 5(1 – 2x)

⇔ 3x – 9 = 90 – 5 + 10x

⇔ 3x – 10x = 90 – 5 + 9

⇔ -7x = 94 ⇔ x = - 94/7

Phương trình tất cả nghiệm x = - 94/7

⇔ 2(3x – 2) – 5.12 = 3<3 – 2(x + 7)>

⇔ 6x – 4 – 60 = 9 – 6(x + 7)

⇔ 6x – 64 = 9 – 6x – 42

⇔ 6x + 6x = 9 – 42 + 64

⇔ 12x = 31 ⇔ x = 31/12

Phương thơm trình tất cả nghiệm x = 31/12

⇔ 3.7x – 24.5(x – 9) = 4(20x + 1,5)

⇔ 21x – 120(x – 9) = 80x + 6

⇔ 21x – 120x + 1080 = 80x + 6

⇔ 21x – 120x – 80x = 6 – 1080

⇔ -179x = -1074 ⇔ x = 6

Pmùi hương trình gồm nghiệm x = 6.

Bạn đang xem: Bài 20, 21, 22, 23, 24 trang 8 sbt toán 8 tập 2

Bài 21 trang 8 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Tìm ĐK của x nhằm quý giá mỗi phân thức sau xác định:

Lời giải:

a. Phân thức khẳng định khi:

2(x – 1) – 3(2x + 1) ≠ 0

Ta giải phương trình: 2(x – 1) – 3(2x + 1) = 0

Ta có: 2(x – 1) – 3(2x + 1) = 0 ⇔ 2x – 2 – 6x – 3 = 0

⇔ -4x – 5 = 0 ⇔ 4x = -5 ⇔ x = -54

Vậy khi x ≠ -54 thì phân thức A xác minh.

b. Phân thức xác định khi:1,2(x + 0,7) – 4(0,6x + 0,9) ≠ 0

Ta giải phương thơm trình: 1,2(x + 0,7) – 4(0,6x + 0,9) = 0

Ta có: 1,2(x + 0,7) – 4(0,6x + 0,9) = 0

⇔ 1,2x + 0,84 – 2,4 – 3,6 = 0

⇔ -1,2x – 2,76 = 0 ⇔ x = -2,3

Vậy Khi x ≠ -2,3 thì phân thức B xác định.

Bài 22 trang 8 sách bài xích tập Toán 8 Tập 2: Giải những pmùi hương trình sau:

Lời giải:

⇔ 14(5x – 3) – 21(7x – 1) = 12(4x + 2) – 5.84

⇔ 70x – 42 – 147x + 21 = 48x + 24 – 420

⇔ 70x – 147x – 48x = 24 – 420 + 42 – 21

⇔ -125x = -375 ⇔ x = 3

Pmùi hương trình tất cả nghiệm x = 3

⇔ 5(3x – 9) + 2(4x – 10,5) = 4(3x + 3) + 6.20

⇔ 15x – 45 + 8x – 21 = 12x + 12 + 120

⇔ 15x + 8x – 12x = 12 + 120 + 45 + 21 ⇔ 11x = 198 ⇔ x = 18

Phương thơm trình tất cả nghiệm x = 18

⇔ 5(6x + 3) – 5.trăng tròn = 4(6x – 2) – 2(3x + 2)

⇔ 30x + 15 – 100 = 24x – 8 – 6x – 4

⇔ 30x – 24x + 6x = -8 -4 – 15 + 100

⇔ 12x = 73 ⇔ x = 73/12

Pmùi hương trình gồm nghiệm x = 73/12

⇔ 4(x + 1) + 3(6x + 3) = 2(5x + 3) + 7 + 12x

⇔ 4x + 4 + 18x + 9 = 10x + 6 + 7 + 12x

⇔ 4x + 18x – 10x – 12x = 6 + 7 – 4 – 9 ⇔ 0x = 0

Phương trình gồm rất nhiều nghiệm.

Xem thêm: Bài Tập Xác Định Công Thức Hợp Chất Hữu Cơ Lớp 9, Chuyên Đề 9: Lập Công Thức Phân Tử Chất Hữu Cơ

Bài 23 trang 8 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Tìm cực hiếm của k sao cho:

a. Phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 bao gồm nghiệm x = 2.

b. Phương thơm trình 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k) tất cả nghiệm x = 1.

Lời giải:

a. Thay x = 2 vào phương thơm trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40, ta có:

(2.2 + 1)(9.2 + 2k) – 5(2 + 2) = 40

⇔ (4 + 1)(18 + 2k) – 5.4 = 40 ⇔ 5(18 + 2k) – đôi mươi = 40

⇔ 90 + 10k – 20 = 40 ⇔ 10k = 40 – 90 + trăng tròn ⇔ 10k = -30

⇔ k = -3

Vậy Lúc k = -3 thì phương trình (2x + 1)(9x + 2k) – 5(x + 2) = 40 gồm nghiệm x = 2.

Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Hóa Học Lớp 8, Bài Tập Viết Phương Trình Hóa Học

b. Ttốt x = 1 vào pmùi hương trình 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k), ta có:

2(2.1 + 1) + 18 = 3(1 + 2)(2.1 + k)

⇔ 2(2 + 1) + 18 = 3.3(2 + k) ⇔ 2.3 + 18 = 9(2 + k)

⇔ 6 + 18 = 18 + 9k ⇔ 24 – 18 = 9k ⇔ 6 = 9k ⇔ k = 69 = 23

Vậy Khi k = 23 thì phương trình 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k) có nghiệm x = 1.

Bài 24 trang 8 sách bài xích tập Toán 8 Tập 2: Tìm các quý hiếm của x sao cho nhì biểu thức A với B đến sau đây có giá trị bởi nhau: