quốc tử giám có một nữ đệ tử

[BẢN THUYẾT MINH] Văn Miếu Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử | Triệu Lộ Tư & Từ Khai Sính | Cổ Trang - YouTube