kinh dược sư (có chữ lớn dễ đọc) pdf

Việt dịch: HT. Thích Huyền Dung

Kinh Dược Sư hoặc thường hay gọi là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Trì tụng kinh này sẽ hỗ trợ chi phí bớt hiểm độc, phát triển nghiệp lành lặn. Việt dịch: HT. Thích Huyền Dung, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng dịch.

Bạn đang xem: kinh dược sư (có chữ lớn dễ đọc) pdf

1

>> DỮ LIỆU KINH PHẬT TRÊN PHATGIAO.ORG.VN

NGHI THỨC KHAI KINH DƯỢC SƯ 

(Thắp đèn xông mùi hương, đứng ngay lập tức ngắn ngủi, lẹo tay ngang ngực, công ty lễ mật niệm)

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam xóa ha  (3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP

Án tao phạ bà phạ,

truật đà tao phạ,

đạt mạ tao phạ,

bà phạ truật phỏng hám. (3 lần)

(Quỳ thật thà, thế 3 cây mùi hương dưng ngang trán, công ty lễ niệm)

CÚNG HƯƠNG

Giới mùi hương, Định Hương, dữ Huệ hương

Giải bay, Giải bay tri con kiến hương

Sáng ngời, chiếu từng chục phương.

Hiện chi phí Tam Báo, năm Hương cúng nhịn nhường.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 thứ tự, 1 giờ chuông xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN

Hôm ni, môn sinh bọn chúng con cái,phụng trì di giáo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,trì tụng Dược Sư Kinh Chú, xưng nghiền Hồng Danh,tu hành công đức, ngưỡng nguyện chục phương Tam Báo,kể từ bi gia hộ thương hiệu họ……………….đương đời phiền óc dứt tinh khiết, nghiệp chướng chi phí trừ,thông thường được mạnh khỏe, xa xăm ly biệt đau đớn ách,nằm trong không còn thảy bọn chúng sinh,1 thời đồng hội chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.(1 giờ chuông, xá 1 xá)

KHEN NGỢI PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ từng trời, người

Cha lành lặn cộng đồng tư loài

Quy hắn tròn trặn một niệm

Dứt tinh khiết nghiệp phụ thân kỳ

Xưng dương nằm trong nghiền thán

Ức kiếp ko tận cùng.  (1 giờ chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật, bọn chúng sinh tánh thông thường trống rỗng lặng

Đạo thông cảm ko thể nghĩ về bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng sủa ngời

Trước bảo tọa thân mật con cái hình ảnh hiện

Cúi đầu van thệ nguyện quy hắn.  (1 giờ chuông, xá 1 xá)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô tận hư vô vươn lên là pháp giới quá, hiện tại, vị lai thập phương chư Phật,

Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thông thường trụ Tam Báo. (1 giờ chuông, lễ bái 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,

Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

 (1 giờ chuông, lễ bái 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,Đại Thế Chí Bồ Tát

,Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

 (1 giờ chuông, lễ bái 1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu

Rưới tắt vô vàn cảnh đau đớn đau

Chư Thiên thoáng mát, tâm thanh tịnh

Nhân thế sướng tươi tỉnh, cảnh an nhàn

Cam lồ rưới từng trần gian

Lửa Sảnh dứt tinh khiết, sen vàng nở hoa.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 thứ tự, 1 giờ chuông)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 thứ tự, 1 giờ chuông)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế thước chén bát rời khỏi domain authority,ý trung nhân đề tát đỏa bà domain authority, yêu tinh ha tát đỏa bà domain authority, yêu tinh ha mũ chào mào ni ca domain authority.

Án, tát bàn rời khỏi trừng trị duệ, số đát mãng cầu đát lan.

Nam tế bào vớ kiết lật đỏa hắn mông a rị domain authority,

bà lô kiết đế thất Phật rời khỏi lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì, hê rị yêu tinh ha bàn nhiều tụt xuống mế,

tát bà a buông tha đậu thâu vì thế, a thệ dựng, tát bà tát nhiều,

na yêu tinh bà dà, yêu tinh trừng trị đạt đậu, đát điệt buông tha.

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca rời khỏi đế, di hê rị,

ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà,

ma rời khỏi yêu tinh rời khỏi, yêu tinh hê yêu tinh hê rị đà dựng,

cu lô cu lô kiết mông, phỏng lô phỏng lô trừng trị xà domain authority đế,

ma ha trừng trị xà domain authority đế, đà rời khỏi đà rời khỏi,địa rị ni, thất Phật rời khỏi domain authority, dá rời khỏi dá rời khỏi.

Mạ mạ trừng trị yêu tinh rời khỏi, mục đế lệ, hắn hê di hê,

thất mãng cầu thất mãng cầu, a rời khỏi sâm Phật rời khỏi xá lợi,

phạt tụt xuống trừng trị sâm, Phật rời khỏi xá domain authority,

hô lô hô lô yêu tinh rời khỏi, hô lô hô lô hê rị,

ta rời khỏi tao rời khỏi, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô,

bồ đề dạ ý trung nhân đề dạ, ý trung nhân đà dạ ý trung nhân đà dạ,

di đế rị dạ, mãng cầu rời khỏi cẩn trì, địa rị sắc ni mãng cầu,

ba dạ yêu tinh mãng cầu, tao bà ha.Tất đà dạ, tao bà ha.

Ma ha vớ đà dạ, tao bà ha.Tất đà du nghệ, thất bàn rời khỏi dạ, tao bà ha.

Na rời khỏi cẩn trì, tao bà ha.

Ma rời khỏi mãng cầu rời khỏi, tao bà ha.

Tất rời khỏi tăng a mục khê domain authority, tao bà ha.

Ta bà yêu tinh ha a vớ đà dạ, tao bà ha.

Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ, tao bà ha.

Ba đà yêu tinh kiết vớ đà dạ, tao bà ha.

Na rời khỏi cẩn trì bàn đà rời khỏi dạ, tao bà ha.

Ma bà lị thắng yết rời khỏi dạ, tao bà ha.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn rời khỏi dạ, tao bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều rời khỏi, bạt đà dạ, tao bà ha. (1 giờ chuông)

KỆ KHAI KINH

Thăm thẳm cao siêu

Pháp nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn thăm dò cầu,

Con ni nghe thấy chuyện trì niệm,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (3 thứ tự, 1 giờ chuông)

PHẬT NÓI

KINH DƯỢC SƯ

LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang phụng dịch

Việt dịch: HT Thích Huyền Dung

Ta nghe như vầy: “Một thuở nọ, Đức Bạt Già Phạm chuồn châu du giáo hóa những nước, cho tới trở nên Quảng Nghiêm, ở nghỉ ngơi bên dưới cây Nhạc Âm, cùng theo với tám ngàn vị đại Bế Tắc Sô, phụ thân vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát, những sản phẩm Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, những sản phẩm Cư Sĩ, Thiên, Long, Trời, Người, cả thảy đồng vây xung quanh Phật, kính cẩn thỉnh Ngài thuyết Pháp.”  (1 giờ chuông)

Lúc bấy giờ, ông Mạn Thù Thất Lợi pháp vương vãi tử nhờ oai phong thần của Phật, kể từ ghế ngồi đứng lên, vén áo mặt mũi hữu và gối mặt mũi mặt quì sát khu đất, lẹo tay khuynh hướng về Phật và bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, cúi ước Ngài phân tích những thương hiệu, những bổn nguyện to lớn, với mọi công đức oán thắng của chư Phật, làm cho những người dân đang được nghe Pháp, nghiệp chướng chi phí trừ, và làm cho bọn chúng thơ mộng ở đời tượng pháp được rất nhiều lợi lạc về sau”.

Đức Thế Tôn biểu dương ông Mạn Thù Thất Lợi: “Hay thay cho, Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi lấy lòng đại bi đòi hỏi tao thưa thương hiệu và bổn nguyện công đức của chư Phật, vì thế ham muốn mang đến bọn chúng thơ mộng tránh bị nghiệp chướng buộc ràng, quyền lợi an sướng nhập đời tượng pháp. Nay ngươi nên lắng tai và tâm trí kỹ, Ta tiếp tục vì thế Ông tuy nhiên thưa.

Nầy Ông Mạn Thù Thất Lợi, ở phương Đông, cách đó rộng lớn chục căn dà tụt xuống, mang trong mình một toàn cầu thương hiệu là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo công ty cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt Già Phạm.

Này Mạn Thù Thất Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, lúc còn tu hạnh Bồ Tát đem trừng trị chục nhị hạnh nguyện rộng lớn, làm cho bọn chúng thơ mộng cầu chi được nấy.(1 giờ chuông)

-Nguyện loại nhất: Ta nguyện đời sau, Khi hội chứng được ngược vị Chánh Đẳng Chánh Giác, thân mật tao đem hào quang đãng sáng sủa chói, chiếu từng vô số toàn cầu, làm cho bọn chúng thơ mộng đều phải sở hữu đầy đủ phụ thân mươi nhị tướng mạo đảm bảo chất lượng và tám mươi tướng mạo phụ như thân mật của tao vậy.

-Nguyện loại hai: Ta nguyện đời sau, Khi đặng Đạo Bồ Đề, thân mật tao như ngọc lưu ly, nhập ngoài thông minh, tinh ranh tinh khiết trọn vẹn, không tồn tại chút nhơ bợn, ánh quang đãng minh chói lọi mọi chỗ, công đức cao vòi vĩnh vọi và an trú thân mật từng lưới mạng vì thế tia sáng sủa, tỏ rộng lớn vầng nhật nguyệt. Chúng sinh nhập cõi U minh đều nhờ độ sáng ấy, tâm trí được há đem, ham muốn tiếp cận nơi nào nhằm tạo ra sự sự nghiệp, sẽ tiến hành như mong muốn.

-Nguyện loại ba: Ta nguyện đời sau, Khi đặng Đạo Bồ Đề, sử dụng trí huệ, và phương tiện đi lại vô lượng vô hạn, phỏng mang đến bọn chúng thơ mộng, khiến cho từng người dân có đầy đủ những đồ dùng, không có bất kì ai nên Chịu sự thiếu thốn thốn.

-Nguyện loại tư: Ta nguyện đời sau, Khi đặng Đạo Bồ Đề, nếu như đem bọn chúng thơ mộng tu theo dõi tả đạo, tao khiến cho bọn họ trở lại an trụ nhập Đạo Bồ Đề. Hoặc đem những người dân tu theo dõi hạnh Thinh Văn, Độc Giác, sử dụng giáo lý Đại Thừa, tao giảng dạy dỗ mang đến bọn họ.

-Nguyện loại năm: Ta nguyện đời sau, Khi đặng Đạo Bồ Đề, nếu như đem bọn chúng thơ mộng, tu hạnh thanh tịnh, theo dõi giáo pháp của tao, tao sẽ hỗ trợ bọn họ tạo được giới pháp trọn vẹn không thiếu thốn. Nếu đem người bị tội bỏ phạm giới pháp, nghe được thương hiệu tao, người ê sẽ tiến hành thanh tịnh, ngoài tụt xuống nhập đàng ác.

-Nguyện loại sáu: Ta nguyện đời sau, Khi hội chứng đạo Bồ Đề, nếu như đem bọn chúng thơ mộng này body hèn kém, những căn ko đầy đủ, xấu xí, ngu ngơ, tai nặng tai, đôi mắt đui mù, thưa năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, lác hủi, điên loạn, Chịu những bịnh đau đớn ấy, nếu như nghe thương hiệu tao, ngay tắp lự được body đoan chánh, tâm tánh khéo léo, những căn không thiếu thốn, không tồn tại những căn bệnh đau đớn ấy nữa.

-Nguyện loại bảy: Ta nguyện đời sau, Khi hội chứng Đạo Bồ Đề, nếu như đem bọn chúng thơ mộng này bị những hội chứng bịnh hiểm túng không có bất kì ai cứu giúp trị, không có bất kì ai nhằm nương nhờ, ko gặp gỡ thầy, ko gặp gỡ dung dịch, ko bà con cái, ko căn nhà cửa ngõ, Chịu nhiều nỗi túng nhát khốn đau đớn, nếu như nghe thương hiệu tao một thứ tự, toàn bộ căn bệnh thiến đau đớn óc đều chi phí trừ, thân mật tâm an nhàn, gia quyến quây quần, của nả đủ đầy, cho tới hội chứng được đạo ngược vô thượng Bồ Đề.

-Nguyện loại tám: Ta nguyện đời sau, Khi hội chứng Đạo Bồ Đề, nếu như đem phụ phái đẹp này bị trăm điều hèn kém đau đớn sở, rầu rĩ, hậm hực, sinh tâm nhàm ngán, ham muốn quăng quật thân mật ấy, nếu như nghe thương hiệu tao, được đem thân mật gái trở nên thân mật trai, đem đầy đủ hình tướng mạo trượng phu, cho tới hội chứng đạo ngược vô thượng Bồ Đề.

-Nguyện loại chín: Ta nguyện đời sau, Khi hội chứng Đạo Bồ Đề, dẫn dắt bọn chúng thơ mộng thoát khỏi vòng lưới yêu tinh nghiệp, được giải bay toàn bộ sự buộc ràng của nước ngoài đạo. Nếu đem những kẻ tụt xuống nhập rừng ác con kiến, tao dẫn bọn họ về với chánh con kiến, và từ từ dạy dỗ bọn họ tu tập luyện theo dõi những hạnh Bồ Tát đặng mau hội chứng Đạo Bồ Đề.

-Nguyện loại mười: Ta nguyện đời sau, Khi hội chứng Đạo Bồ Đề, nếu như đem thơ mộng này bị căn nhà vua xiềng xích, tiến công đập, hoặc bị ngục, hoặc bị chém giết mổ, hoặc bị nhiều tai nạn thương tâm điếm nhục, thân mật tâm Chịu những nỗi đau đớn, rầu rĩ, bứt rứt, nếu như nghe thương hiệu tao, nhờ mức độ oai phong thần phước đức của tao, đều được giải bay toàn bộ những nỗi ưu đau đớn ấy.

-Nguyện loại chục một: Ta nguyện đời sau, Khi hội chứng Đạo Bồ Đề, nếu như đem thơ mộng này bị sự đói khát hoành hành, vì thế thăm dò miếng ăn nên tạo ra những nghiệp dữ, nếu như nghe thương hiệu tao, chuyên nghiệp niệm lâu trì, trước không còn tao sử dụng những số tiêu hóa công bố mang đến bọn họ được no đầy đủ, và sau tao rước giáo pháp nhiệm mầu tạo lập mang đến bọn họ cảnh giới an nhàn trọn vẹn.

-Nguyện thừ chục hai: Ta nguyện đời sau thời điểm hội chứng Bồ Đề, nếu như đem thơ mộng này túng cho tới nỗi không tồn tại áo che thân mật, bị mũi mòng gặm thắp, rét rét dãi dầu, ngày tối đau đớn bức, nếu như nghe và trì niệm thương hiệu tao, tao sẽ hỗ trợ cho những người này được như mong muốn muốn: những loại áo quần đảm bảo chất lượng đẹp mắt, bảo vật nghiêm túc, tràng hoa, phấn son thơm ngát ngát, trống rỗng nhạc ca múa, ham muốn hương thụ loại này cũng rất được thỏa mãn nhu cầu cả.(1 giờ chuông)

Nầy Mạn Thù Thất Lợi, này đó là chục nhị điều nguyện nhiệm mầu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác trừng trị rời khỏi trong lúc tu hạnh Bồ Tát.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lúc còn tu hạnh Bồ Tát trừng trị những điều nguyện to lớn và những công đức nghiêm túc ở cõi Ngài, dầu tao thưa mãn một kiếp cũng ko thể không còn được. Nhưng tao nói theo cách khác ngay lập tức rằng, cõi Phật ê một bề thanh tịnh, không tồn tại phụ nữ, cũng không tồn tại đàng dữ, và cho tới giờ đau đớn cũng ko.

Ở cõi ấy khu đất toàn vì thế hóa học lưu ly, lối đi đem thừng vì thế vàng giăng thực hiện ranh giới, trở nên quách hoàng cung, cái hiên hành lang cửa số cho tới những lớp lưới chứa đựng cũng toàn vì thế vật thất bảo thực hiện rời khỏi, chẳng không giống gì những công đức nghiêm túc ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy.

Cõi Phật ấy, đem nhị vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, là nhị bực thượng thủ nhập vô lượng, vô số Bồ Tát, và lại là những bậc chuẩn bị bửa xứ thực hiện Phật. Hai vị này đều lưu giữ kho tàng chánh pháp của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Mạn Thù Thất Lợi, vì vậy những kẻ thiện nam tính mạnh mẽ phái đẹp này đem tín nhiệm vững chãi thì nên nguyện sinh về toàn cầu của Ngài.”

Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại bảo Đồng Tử Mạn Thù Thất Lợi rằng: “Có những bọn chúng sinh ko biết điều lành lặn dữ, cứ ôm lòng bỏn xẻn, ko biết phụ thân thí và cũng ko biết ngược báo của việc phụ thân thí là gì, ngu si vô trí, thiếu thốn hẳn đức tin cậy, lại ham chứa chấp hóa học của nả mang đến nhiều, hôm mai khư khư giữ gìn, thấy ai cho tới van, lòng dường như không ham muốn, tuy nhiên nếu như đặc biệt chẳng vẫn nên đem của rời khỏi thì đau nhức mến tiếc, nhịn nhường như lóc thịt cho những người vậy. Lại đem bọn chúng thơ mộng tham lam lam, chỉ hồi hộp tích trữ của nả mang đến nhiều tuy nhiên tự động bản thân không đủ can đảm tiêu pha, còn thưa chi tới việc rước của ấy thí mang đến phụ vương u, phu nhân con cái, tôi tớ và những kẻ túng nhát cho tới van. Những kẻ tham lam lam ấy, Khi bị tiêu diệt bị đọa nhập đàng ngạ quỷ hoặc bàng sinh. Mặc mặc dù ở nhập mãnh thú, tuy nhiên nhờ đời trước, sinh sống nhập cõi nhơn gian tham từng nghe qua chuyện thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ni lại còn lưu giữ niệm thương hiệu của Ngài, ngay tắp lự kể từ cõi ấy bay sinh quay về thực hiện người. Khi và đã được thực hiện người lại lưu giữ cho tới kiếp sinh sống nhập đàng ngạ quỷ súc sinh, biết hoảng sợ sự thống khổ, nên người ê ko ưa đắm dục lạc, ham muốn tự động bản thân thao tác làm việc phụ thân thí, ko tham lam tiếc số gì, hoàn toàn có thể rước cả đầu, đôi mắt, tay, chơn hoặc huyết thịt của thân mật bản thân, phụ thân thí mang đến những kẻ cho tới van.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nhập vùng thơ mộng đem người thụ giới của Phật nhằm tu học tập và lại đập giới, hoặc đem kẻ ko đập giới và lại đập luật lệ, hoặc đem kẻ tuy rằng chẳng đập giới và luật lệ và lại bỏ hoảng sợ chánh con kiến, hoặc đem kẻ tuy rằng ko hủy diệt chánh con kiến và lại quăng quật sự nhiều văn, nên thiếu hiểu biết được nghĩa lý sâu sắc xa xăm nhập kinh Phật thưa, hoặc đem kẻ tuy rằng nhiều văn tuy nhiên đem thói tăng thượng mạn, tự thói tăng thượng mạn ấy che lấp tâm tánh, chấp nệ cho bản thân mình là nên, người không giống là quấy, chê bai chánh pháp, kết đảng với yêu tinh. Những kẻ ngu si ấy, tự động tôi đã theo dõi cùn con kiến, khiến cho cho những người không giống cũng tụt xuống nhập hố nguy hại. Những bọn chúng thơ mộng ấy, bị trôi lăn lộn trong những đàng địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh ko lúc nào nằm trong. Nếu nghe được thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bọn họ ngay tắp lự quăng quật những hạnh dữ, tu theo dõi những phép tắc lành lặn, tránh bị đọa nhập mãnh thú nữa. Giả sử đem người ko thể quăng quật những hạnh dữ và ko tu theo dõi những pháp lành lặn tuy nhiên nên bị đọa nhập mãnh thú thì cũng nhờ oai phong lực và bổn nguyện của Đức Dược Sư, ngay tắp lự kể từ điểm mãnh thú ê sinh nhập cõi người, tinh ranh tấn tu hành chân chánh, khéo điều tiết ý tứ, xuống tóc tu học tập giáo pháp của Như Lai, nắm rõ nghĩa lý sâu sắc xa xăm, ly biệt được thói tăng thượng mạn, ko chê bai chánh pháp, ko bè chúng ta với yêu tinh, từ từ tu theo dõi hạnh Bồ Tát, tiếp tục hội chứng được đạo ngược Bồ Đề.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như bọn chúng thơ mộng đem tính tham lam lam tật thách, hoặc biểu dương bản thân chê người, sẽ ảnh hưởng đọa nhập phụ thân đàng dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Chịu nhiều sự đau nhức đau đớn sở, trải qua chuyện ko biết bao nhiêu ngàn năm mới tết đến không còn. Khi đã mất sự thống khổ ê, ngay tắp lự sinh lại cõi người nên thực hiện thân mật trâu, ngựa, lừa, lạc đà, thông thường bị người hành hạ và quấy rầy, tiến công đập và bị đói khát dầy vò, đàng xa xăm chở nặng trĩu, đặc biệt khó nhọc muôn phần; may đặng thực hiện thân mật người, lại bị sinh nhập hạng hạ tiện, thực hiện tôi tớ mang đến kẻ không giống, mãi bị sai sử, ko lúc nào được chút tự tại. Nếu những người dân ấy, đời trước từng nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tự nhân lành lặn ấy, thời buổi này lưu giữ lại, chí tâm qui hắn Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia hộ, được bay ngoài từng đau đớn óc, những căn thông lợi, trí huệ thông minh, lại thêm thắt nhiều văn, hằng cầu thắng pháp, thông thường gặp gỡ chúng ta lành lặn, đời đời kiếp kiếp dứt hẳn lưới yêu tinh, đập nát nhừ vỏ vô minh, tát cạn sông phiền óc, được bay ngoài sinh, lão, căn bệnh, tử và những nỗi thống khổ hồi hộp buồn.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như đem bọn chúng thơ mộng ưa sự ngang ngược phân chia ly biệt, tranh tài, kiện tụng cho nhau, thực hiện óc loàn cho bản thân mình và người, rước thân mật, khẩu, ý tạo ra thêm thắt nghiệp ác, xoay qua chuyện quay về, thông thường thực hiện những việc ko nhiêu ích nhằm chước hoảng sợ cho nhau, hoặc cáo triệu thần núi, thần cây, thần sông v.v..., nhằm hoảng sợ người, hoặc giết mổ bọn chúng sinh lấy huyết thịt cúng tế quỷ Dược Xoa và quỷ La Sát nhằm cậy quỷ hoảng sợ người, hoặc biên thương hiệu bọn họ hoặc thực hiện hình tượng của những người rán oán thù, sử dụng phép tắc chú thuật cùn ác trù ẻo mang đến bị tiêu diệt, hoặc theo dõi lối ếm đối hoặc sử dụng những vật độc, chú pháp hoảng sợ người, người này bị những tai nạn thương tâm ấy, nếu như nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những loại cùn ác ê ko thể hoảng sợ được. Nếu những kẻ ác tâm ê khởi lòng kể từ bi thao tác làm việc quyền lợi an sướng mang đến kẻ không giống, không thể ý tổn óc và hiềm giận dỗi, người ê sẽ tiến hành an sướng.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như nhập sản phẩm tứ chúng: Bế Tắc Sô, Bế Tắc Sô ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca và những thiện nam giới tín phái đẹp đều lâu trì tám giới cấm, hoặc nhập 1 năm, hoặc hàng năm phụ thân mon, vâng lưu giữ giới pháp thực hiện điểm hắn chỉ tu học tập, rước căn lành lặn này nguyện sinh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, nhằm nghe chánh pháp, tuy nhiên nếu như ko đưa ra quyết định, hễ nghe thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Khi mạng cộng đồng, sẽ có được tám vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Báo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát kể từ bên trên ko trung tiếp cận đem đàng chỉ lối, người ê ngay tắp lự được sinh trong mỗi hoa báu đầy đủ color. Hoặc nếu như đem kẻ nhờ nguyện lực của Đức Dược Sư, được sinh lên cõi trời, và lại nhờ căn lành lặn sẵn đem, không thể sinh lại những đàng ác nữa. Khi tuổi tác lâu ở cõi trời vẫn mãn, người này lại sinh nhập vùng nhân gian tham, hoặc thực hiện bậc Luân Vương, thống nhiếp cả tư châu thiên hạ, oai phong đức tự động bên trên, giáo hóa mang đến vô lượng trăm ngàn bọn chúng thơ mộng theo dõi đàng thập thiện, hoặc sinh vào dòng xoáy Sát Đế Ly, Bà La Môn hoặc cư sĩ đại cô, của chi phí dư dật, kho đụn tràn trề, tướng mạo mạo đoan trang, quyến nằm trong quây quần, lại được lanh lợi trí huệ, dõng mãnh oai phong hùng như người đại lực sĩ. Còn nếu như đem người phụ phái đẹp này nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tận tình lâu trì thương hiệu ấy, đời sau sẽ không còn thực hiện thân mật gái nữa.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Khi vẫn hội chứng Đạo Bồ Đề, tự mức độ bổn nguyện tuy nhiên Ngài để ý biết bọn chúng thơ mộng gặp gỡ nên những loại bịnh đau đớn như domain authority vàng, gầy còm chói, cảm nhiệt độ, thương hàn, hoặc trúng nên những loại ếm đối, vật độc, hoặc bị hoạnh tử, hoặc bị bị tiêu diệt non. Muốn những hội chứng bịnh ấy được chi phí trừ và lòng ước cầu của bọn chúng thơ mộng được toại nguyện, Ngài ngay tắp lự nhập tấp tểnh nhằm tiêu diệt toàn bộ đau đớn óc của bọn chúng sinh. Khi Ngài nhập tấp tểnh, kể từ nhập nhục tiếp phóng rời khỏi luồng độ sáng rộng lớn, nhập luồng độ sáng ấy thưa Đại Đà La Ni:  (1 giờ chuông)

Nam Mô bạt dà trừng trị đế, bệ sát xã lụ rô mến lưu ly, chén bát lặt bà hắt rời khỏi xà dã, đát buông tha yết nhiều domain authority, a rời khỏi hắt đế, tam miệu tam bột đà domain authority, đát điệt buông tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.

Lúc ê, luồng độ sáng thao diễn chú này rồi, cả đại địa rúng động, phóng rời khỏi ánh đại quang đãng minh, thực hiện mang đến toàn bộ bọn chúng sinh, dứt không còn căn bệnh đau đớn, hưởng trọn được an sướng.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thấy người này đang được vướng căn bệnh, khuyên nhủ bọn họ tắm gội thật sạch, và vì thế bọn họ nhứt tâm tụng chú này một trăm lẻ tám vươn lên là, chú nguyện nhập đồ ăn, nhập dung dịch nốc, hoặc nội địa ko vi trùng, mang đến bọn họ nốc, những căn bệnh đau đớn ấy đếu dứt không còn.

Nếu đem người ước cầu việc gì, chỉ nhất tâm tụng chú này, đều được như mong muốn ham muốn, dường như không bịnh lại được sinh sống lâu, sau thời điểm mạng cộng đồng, người này được sinh về toàn cầu Tịnh Lưu Ly, không thể thối đem, rồi từ từ hội chứng ngược Bồ Đề.

Vậy nên, Mạn Thù Thất Lợi! Chúng thơ mộng tận tình quan tâm tôn trọng, kính cẩn, cúng nhịn nhường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thông thường trì tụng chú này chớ quên béng.

Lại nữa, nếu như đem thiện nam giới tín phái đẹp này được thấy hình tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, từng ban mai, súc mồm, tiến công răng tắm gội thật sạch, đoạn lại thắp mùi hương, rải dầu thơm ngát, những số kỹ nhạc nhằm cúng nhịn nhường hình tượng; với kinh này, nên dạy dỗ người không giống hoặc tự động bản thân ghi chép rời khỏi, một lòng lâu trì nhằm hiểu rõ sâu xa nghĩa lý với vị pháp môn sư giảng thưa kinh pháp, nên cúng nhịn nhường toàn bộ những đồ dùng quan trọng, hễ tận tình như thế, chư Phật tiếp tục phò hộ người này được toại nguyện từng sự ước cầu.”

Lúc bấy giờ, Mạn Thù Thất Lợi tiểu đồng bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, qua chuyện thời kỳ tượng pháp, tôi tiếp tục sử dụng đầy đủ chước phương tiện đi lại, làm cho những thiện nam giới tín phái đẹp đem tín nhiệm trong trắng, được nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cả cho tới nhập giấc mộng của mình, tôi cũng sử dụng thương hiệu của Đức Phật này, thức tỉnh điểm tai mang đến bọn họ rõ rệt biết.

Bạch Đức Thế Tôn, nếu như ai lâu trì phát âm tụng kinh này, hoặc rước giảng thưa, giãi tỏ cho những người không giống, hoặc tự động bản thân hoặc dạy dỗ người ghi chép kinh này, tận tình kính cẩn tôn trọng, sử dụng bông thơm ngát, dầu thơm ngát, những loại mùi hương thắp, tràng hoa, anh lạc, phướn lọng, nằm trong music hát múa, nhằm cúng nhịn nhường, hoặc sử dụng sản phẩm ngũ sắc thực hiện đãy đựng kinh này, thu dọn một điểm thật sạch, thiết lập một chiếc đài cao nhằm lên, ngay tắp lự đem tư vị Thiên Vương quyến nằm trong, và vô lượng trăm ngàn thiên bọn chúng ở những cõi trời không giống nhau đều cho tới ê cúng nhịn nhường và thủ hộ.

Bạch Đức Thế Tôn, nếu như kinh này xuất hiện cho tới nơi nào đem người lâu trì và nghe được thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ công đức bổn nguyện của Ngài, địa điểm ấy không xẩy ra bịnh hoạnh tử, cũng không xẩy ra những quỷ ác, hung thần đoạt lấy tinh ranh khí, dầu đem bị đoạt lấy, cũng rất được hoàn trả, thân mật tâm mạnh bạo như thông thường.”(1 giờ chuông)

Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi: “Thật quả như điều ngươi thưa, nếu như đem thiện nam giới tín phái đẹp này ham muốn cúng nhịn nhường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, trước nên tạo ra lập hình tượng Ngài, nhằm bên trên tòa cao thật sạch, rải bông, thắp những loại mùi hương, sử dụng những loại tràng phan nghiêm túc, thờ như vậy nhập bảy ngày bảy tối. Người ê nên lâu tám giới, ăn vật thanh tịnh, tắm gội thật sạch, áo quần chỉnh tề, lưu giữ lòng thanh tịnh, ko khó chịu, ko sát hoảng sợ, so với toàn bộ loại thơ mộng nên khởi tâm đồng đẳng, đầy đủ cả tâm Từ, Bi, Hỉ, Xả, thực hiện mang đến bọn họ được quyền lợi an sướng, tiến công nhạc ca hát ngợi biểu dương, chuồn nhiễu xung quanh tượng Phật, nghĩ về lưu giữ công đức bổn nguyện phát âm tụng kinh này, suy nghiệm nghĩa lý, khai thị cho những người không giống biết. Làm như thế, người này được toại ý việc ước cầu, như cầu sinh sống lâu, được sinh sống lâu; cầu vinh hoa, được nhiều sang; cầu quan lại vị, được quan lại vị; cầu được sinh nam nhi, phụ nữ, thì được sinh nam nhi, phụ nữ.

Nếu đem người này nhập giấc mộng thấy những điềm mộng mị dữ, Khi thức thấy những ác tướng mạo, như chim đậu sát căn nhà, hoặc địa điểm ở sinh ra trăm điều quái quỷ dị, người ấy nên sử dụng của báu cúng nhịn nhường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những ác nằm mê, ác tướng mạo và những điềm xấu xí ấy thảy đều ẩn không còn, không thể nên hồi hộp hoảng sợ.

Nếu người này gặp gỡ tai nạn thương tâm nguy hại như nàn nước, lửa, gươm, đao, dung dịch độc và thế thú dữ tạo ra hoảng sợ hãi như: voi, sư tử, cọp, sói, gấu, rắn rết, trườn cạp, rít, sên, lằn loài muỗi, tận tình lưu giữ niệm và kính cẩn cúng nhịn nhường Đức Dược Sư, người này được bay những hoảng sợ hãi ấy, hoặc nếu như bị những nước không giống lấn chiếm, nhiễu hoảng sợ, ăn cướp rối loàn, lưu giữ niệm và kính cẩn Đức Dược Sư, người ê cũng rất được bay ngoài những nàn ấy.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như đem thiện nam giới tín phái đẹp này kể từ Khi trừng trị tâm thụ giới cho tới ngày bị tiêu diệt, ko thờ những vị Trời này, có một lòng nương theo dõi Phật, Pháp, Tăng, lưu giữ gìn ngũ hành, chục giới, Bồ Tát chục giới trọng, tư mươi tám giới khinh thường, Tỳ Kheo Tăng nhị trăm năm mươi giới, Tỳ Kheo Ni phụ thân trăm tư mươi tám giới, nếu như đem bỏ phạm những giới pháp vẫn lâu, hoảng sợ đọa nhập mãnh thú, nếu như chuyên nghiệp niệm và kính cẩn cúng nhịn nhường Đức Dược Sư, người ê đưa ra quyết định ko lâu sinh nhập phụ thân đàng ác.

Lại nếu như đem người phái đẹp này đương khi sinh đẻ nên chịu được khó khăn đau đớn đau nhức, xưng thương hiệu, lễ bái và tận tình kính cẩn cúng nhịn nhường Đức Dược Sư, người này sẽ ngoài những sự thống khổ ấy, Khi sinh con cái rời khỏi được vuông tròn trặn, tướng mạo mạo đoan nghiêm ngặt, lợi căn lanh lợi, an ổn định không nhiều bịnh thiến, ai thấy cũng sướng mừng và không xẩy ra quỷ cướp đoạt tinh ranh khí.”  (1 giờ chuông)

Lúc ấy, Đức Thích Ca bảo A Nan: “Như tao vẫn biểu dương ngợi công hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, này đó là công hạnh sâu sắc xa xăm của chư Phật, khó khăn hiểu thấu được, vậy ngươi đem tin cậy chăng?” A Nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, so với Khế Kinh của Như Lai thưa, ko khi nào tôi sinh tâm ngờ vực. Tại sao? Vì những nghiệp thân mật, khẩu, ý của Như Lai đều thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, mặt mũi trời, mặt mũi trăng hoàn toàn có thể rơi xuống, núi Diệu Cao hoàn toàn có thể lắc động, tuy nhiên những điều của chư Phật thổ lộ ko khi nào sai được. Bạch Đức Thế Tôn nếu như đem bọn chúng sinh này tín căn ko không thiếu thốn, nghe nói đến việc những công hạnh sâu sắc xa xăm của chư Phật, thì nghĩ về rằng: Làm sao chỉ niệm thương hiệu của một đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tuy nhiên được rất nhiều công đức thắng lợi ngần ấy? Vì sự ko tin cậy ê, trở sinh lòng bỏ báng, nên bọn họ nên mất không ít điều quyền lợi, mãi ở nhập cảnh tối nhiều năm tăm tối, lại còn bị đọa lạc trong những đàng mãnh thú, lưu đem ko nằm trong.”

Phật lại bảo A Nan: “Những bọn chúng thơ mộng ấy nếu như nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm lâu trì, ko sinh lòng ngờ vực, tuy nhiên đọa nhập mãnh thú, thì thiệt vô lý vậy”

Này A Nan, này đó là công hạnh đặc biệt nhiệm mầu của chư Phật, khó khăn tin cậy, khó khăn hiểu, ni ngươi lãnh lâu được, này đó là nhờ oai phong lực của Như Lai vậy. (1 giờ chuông)

Này A Nan, toàn bộ những sản phẩm Thinh Văn, Độc Giác và những Bồ Tát ko lên bậc Sơ Địa đều ko thể tin cậy quả như Phật, chỉ trừ những bậc Nhất Sanh Sở Hệ Bồ Tát mới nhất tin cậy nắm chắc tuy nhiên thôi.

Này A Nan, thân mật người khó khăn đặng, tuy nhiên không còn tín nhiệm kính tôn trọng ngôi Tam Báo còn khó khăn rộng lớn, huống chi nghe được thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó khăn hơn thế nữa.

Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu ko biết từng nào hạnh Bồ Tát, sử dụng ko biết từng nào phương tiện đi lại khôn khéo, trừng trị ko biết từng nào nguyện to lớn, nếu như tao thổ lộ nhập một kiếp hoặc hơn thế một kiếp, thì kiếp số ê hoàn toàn có thể mau không còn, chớ những hạnh nguyện và những và những phương tiện đi lại khôn khéo của Đức Dược Sư, ko lúc nào thưa mang đến không còn được.”  (1 giờ chuông)

Lúc giờ đây nhập bọn chúng hội mang trong mình một vị Đại Bồ Tát thương hiệu là Cứu Thoát Bồ Tát ngay tắp lự kể từ ghế ngồi đứng lên, trịch vai áo mặt mũi hữu, gối mặt mũi mặt quì sát khu đất, cúi đầu lẹo tay bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, cho tới thời kỳ tượng pháp đem những bọn chúng sinh bị nhiều thiến nàn, khốn đau đớn, tật căn bệnh luôn luôn luôn luôn, body gầy còm chói, ăn uống hàng ngày ko được, môi cổ thô ran, đôi mắt thấy đen giòn tối, tướng mạo bị tiêu diệt sinh ra, phụ vương u, bà con cái, bạn hữu quen thuộc biết, vây xung quanh thút thít. Thân bịnh ở ê, vẫn thấy quỉ sứ cho tới dẫn thần thức, đem đến trước vua Diêm Ma. Liền lúc đó thần Cu Sanh ghi tội phước của những người ê, dơ lên vua Diêm yêu tinh. Lúc bấy giờ, vua phán chất vấn và kê tính những tội phước của những người ê đã trải tuy nhiên xử đoán. Nếu trong những lúc ê, bà con cái quen thuộc biết, vì thế người bịnh ấy, quy hắn với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh bọn chúng Tăng phát âm tụng kinh này, thắp đèn bảy tầng, treo thần phan tục mạng năm sắc, hoặc ngay tắp lự trong những lúc ấy, hoặc trải qua chuyện bảy ngày, nhị mươi kiểu mốt ngày, phụ thân mươi lăm ngày, tư mươi chín ngày, thần thức người ê được quay về như vừa vặn tỉnh giấc mộng mị, tự động bản thân lưu giữ biết những nghiệp lành lặn, nghiệp dữ và ngược báo vẫn lâu. Chính vẫn thấy rõ rệt những quả báo như thế, dầu đem gặp gỡ nên những tai nạn thương tâm nguy hại cho tới tánh mạng, người này cũng không đủ can đảm tạo ra những nghiệp ác nữa. Vậy nên, những thiện nam giới tín phái đẹp nên một lòng trì niệm thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.”

Lúc bấy giờ, A Nan chất vấn Cứu Thoát Bồ Tát rằng: “Nên kính cẩn cúng nhịn nhường Đức Dược Sư Lưu Ly thế nào, còn đèn và phan tục mạng nên thực hiện sao?”(1 giờ chuông)

Cứu Thoát Bồ Tát nói: “Nếu đem người bịnh này, ham muốn ngoài bịnh đau đớn, bà con cái của mình nên lâu trì tám phần trai giới nhập bảy ngày, bảy tối, tùy từng mức độ bản thân tậu sửa thức ăn uống hàng ngày và những loại cần thiết dùng làm cúng nhịn nhường chư Tăng, ngày tối sáu thời, kính lễ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, phát âm tụng kinh này tư mươi chín vươn lên là và thắp tư mươi chín ngọn đèn, lại tạo ra bảy hình tượng Đức Dược Sư, trước từng hình tượng nhằm bảy ngọn đèn, từng ngọn rộng lớn như bánh xe pháo, thắp luôn luôn nhập tư mươi chín ngày tối chớ mang đến tắt, thần phan được tạo vì thế sản phẩm ngũ sắc, chiều dài tư mươi chín gang tay, nên phóng sinh tư mươi chín loại vật không giống nhau, người bịnh ấy tiếp tục qua chuyện ngoài ách nàn, không thể bị hoạnh tử và những loại quỷ nhiễu hoảng sợ.

Lại nữa A Nan, nếu như nhập loại Sát Đế Lỵ đem những vị quốc vương vãi đã trải lễ quán đảnh tuy nhiên gặp gỡ khi đem nàn, dân chúng bị bịnh dịch, bị nước không giống lấn chiếm, bị nội loàn, thường bị nàn tinh ranh tú vươn lên là rời khỏi nhiều điềm quái quỷ dị: như nhựt thực, nguyệt thực, mưa dông tố ngược mùa, hạn hán, động khu đất v.v..., Khi ê những vị quốc vương vãi nên rước lòng kể từ bi, thương xót toàn bộ dân chúng, đại xá mang đến tội nhơn bị kìm hãm, cúng nhịn nhường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ căn lành lặn này và nhờ thần lực của Ngài, khiến cho nội địa được an ổn định, mưa hòa dông tố thuận, lúa thóc được mùa, toàn bộ dân chúng đều hạnh phúc, ko bịnh thiến, không tồn tại thần Dược Xoa bạo ác, óc hoảng sợ lê dân. Tất cả ác tướng mạo ấy đều ẩn tổn thất và những vị quốc vương vãi được sinh sống lâu mạnh bạo.

Này A Nan, nếu như những nương nương, hoàng phi, công chúa, hoàng thái tử, vương vãi tử, đại thần phụ tướng mạo, thể phái đẹp nhập cung, bá quan lại và loại dân bị bịnh đau đớn với mọi tai nạn thương tâm, nên tạo ra lập thần phan năm sắc, đèn Dược Sư nên thắp sáng sủa luôn luôn, phóng sinh những loại vật, rải hoa đầy đủ sắc, thắp những loại danh mùi hương nhằm cúng nhịn nhường Đức Dược Sư, những người dân ê sẽ tiến hành lành lặn bịnh và bay ngoài những tai nạn thương tâm.”

Ngài A Nan lại chất vấn Cứu Thoát Bồ Tát rằng: “Tại sao kiểu mạng đã mất mà còn phải sinh sống thêm thắt được?” Cứu Thoát Bồ Tát nói: “Như Lai thưa đem chín loại hoạnh tử, Đại Đức ko nghe hoặc sao? Vậy nên, Cứu Thoát khuyên nhủ người thực hiện phan và đèn tục mạng, tu những phước đức và nhờ ê nên xuyên suốt đời không xẩy ra đau đớn sở thiến nàn.”

Ngài A Nan lại hỏi:”Chín loại hoạnh tử là gì?”. Cứu Thoát Bồ Tát trả lời: “Một là đem người này bị căn bệnh tuy rằng nhẹ nhàng, tuy nhiên ko thầy ko dung dịch, ko người săn bắn sóc, hoặc đem gặp gỡ thầy lại mang đến nốc lầm dung dịch, bịnh ko xứng đáng bị tiêu diệt tuy nhiên bị bị tiêu diệt oan. Trong Khi đang được bịnh tuy nhiên tin cậy theo dõi những thuyết họa phước vu vơ của ma tà nước ngoài đạo, yêu thương nghiệt nhập đời, sinh lòng sợ hãi, không thể tự động công ty, phân biệt chánh cùn, bói khoa chú thuật, tạo ra thêm thắt tội lỗi, giết mổ hoảng sợ hình hài, tấu với thần minh, vái khẩn khoản vọng tưởng, nhằm van ban phước, ước được sinh sống lâu, tuy nhiên ko thể được. Bởi si chết mệt nhầm nhỡ, tin cậy theo dõi cùn con kiến, điên hòn đảo quỷ mị, nên bị hoạnh tử, đọa nhập địa ngục, đời đời kiếp kiếp ko thoát khỏi. Hai là bị phép tắc vua tru lục. Ba là đùa bời trụy lạc, săn bắn phun, ham mê tửu sắc, buông lung vô đối, bị loại quỷ đoạt tổn thất tinh ranh khí. Bốn là bị bị tiêu diệt thiêu. Năm là bị bị tiêu diệt đắm. Sáu là bị những thú dữ ăn thịt. Bảy là bị tụt xuống kể từ bên trên cao xuống. Tám là bị bị tiêu diệt vì thế dung dịch độc, ếm đối, nguyền rủa, trù ẻo và bị quỷ Tử Thi thực hiện hoảng sợ. Chín là bị bị tiêu diệt vì thế đói khát khốn đau đớn. Đó là chín hoạnh tử, Như Lai thổ lộ. Còn những hoạnh tử không giống, nhiều vô lượng, ko thể thưa không còn được.  (1 giờ chuông)

Lại nữa A Nan, vua Diêm Ma ê là thủ lãnh biên chép buột cỗ, thương hiệu tuổi tác, tội phước bên trên trần thế. Nếu đem người này ăn ở bất hiếu, ngũ nghịch ngợm, bỏ nhục ngôi Tam Báo, tiêu hủy phép tắc vua tôi, bỏ phạm giới cấm, vua Diêm Ma theo dõi tội nặng trĩu nhẹ nhàng tuy nhiên hành trừng trị. Vì thế tao khuyên nhủ quý khách nên thắp đèn thực hiện phan, phóng sinh, tu phước nhằm ngoài những đau đớn ách, chỉ gặp gỡ những điều sướng.”

Lúc bấy giờ, nhập bọn chúng hội đem chục nhị vị Dược Xoa Đại Tướng: Cung Tì La đại tướng mạo, Phạt Chiếc La đại tướng mạo, Mê Súy La đại tướng mạo, An Để La đại tướng mạo, lấn át Nể La đại tướng mạo, San Để La đại tướng mạo, Nhơn Đạt La đại tướng mạo, Ba Di La đại tướng mạo, Ma Hổ La đại tướng mạo, Chơn Đạt La đại tướng mạo, Chiêu Đổ La đại tướng mạo, Tỳ Yết La đại tướng mạo. (1 giờ chuông)

Mười nhị vị đại tướng mạo này, từng vị đều phải sở hữu bảy ngàn quyến nằm trong Dược Xoa đồng đựng giờ bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, ngày hôm nay, Cửa Hàng chúng tôi nhờ oai phong lực của Phật, được nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không thể hoảng sợ quánh những đàng mãnh thú nữa. Chúng tôi đồng một lòng quy hắn Phật, Pháp, Tăng, thề bồi tiếp tục gánh vác mang đến bọn chúng thơ mộng, thao tác làm việc nghĩa lợi mang lại sự nhiêu ích an sướng. Trong buôn bản, thôn, trở nên, nước, hoặc nhập rừng cây vắng tanh, nếu như đem kinh này lưu phụ thân cho tới, hoặc đem người lâu trì thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và kính cẩn cúng nhịn nhường Ngài, Cửa Hàng chúng tôi nằm trong quyến nằm trong đồng hộ vệ người ấy bay ngoài toàn bộ ách nàn và khiến cho bọn họ cần thiết việc chi cũng rất được thỏa mãn nhu cầu. Nếu đem ai bị bịnh thiến đau đớn ách, ham muốn cầu mang đến ngoài, nên phát âm tụng kinh này và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự động Cửa Hàng chúng tôi, Khi và đã được như lòng ước cầu thì mới có thể há nó rời khỏi.”

Lúc ấy, Đức Thích Ca biểu dương những vị Dược Xoa đại tướng mạo rằng: “Hay thay! Hay thay! Đại tướng mạo Dược Xoa, những ngươi ham muốn báo đáp công hạnh của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nên trừng trị nguyện thực hiện những việc quyền lợi an sướng mang đến toàn bộ bọn chúng thơ mộng như thế.”

Xem thêm: avatar cặp anime cho 2 người

Đồng thời, A Nan bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn này gọi thương hiệu là gì? Và bọn chúng thôi nên phụng trì như vậy nào?”  (1 giờ chuông)

Phật bảo A Nan: “Pháp môn này gọi là Bổn Nguyện và Công Hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng gọi là Kiết Nguyện Thần Chú của chục nhị Thần Tướng, và cũng gọi là Con Đường Dứt Trừ Tất Cả Nghiệp Chướng. Nên quả như vậy tuy nhiên lâu trì.”

Khi Phật thưa điều ấy rồi, những sản phẩm Đại Bồ Tát, Thinh Văn, Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, Thiên, Long, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẫn Nại Lạc, Mạc Hô Lạc Dà, Người với mọi loại quỷ thần, toàn bộ đại bọn chúng đều rất là sướng mừng và đồng tin cậy lưu giữ vâng thực hiện.  (1 giờ chuông). 

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH

CHƠN NGÔN

Nam tế bào bạt già cả trừng trị đế bệ sát xả, lủ rô mến lưu ly bác bỏ lặt bà hắc rời khỏi xà fake. Đát buông tha yết nhiều gia a rời khỏi ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt buông tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, tẩy oan kiết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa tinh khiết lòng trần trừng trị tâm trở nên kính

Đối trước Phật đài, cầu van giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật

Tùy tâm toại nguyện Dược Sư Phật.

DƯỢC SƯ TÁN

Hải hội Dược Sư, sáng sủa rực thần quang đãng, tám vị Bồ-tát giáng cát tường như ý, bảy vị Phật tuyên dương, nhật nguyệt hồi quang đãng, ban phúc lâu an khang thịnh vượng.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật.

Mười Hai Đại Tướng Dược Xoa

Giúp Phật tuyên dương

Chỉ ngũ sắc kết trở nên tên

Cầu nguyện được chu viên

Rửa tinh khiết oan khiên

Phúc lâu khang vẹn tuyền:

Mười nhị nguyện lớn

Giáo công ty Đông Phương

Bốn chín đèn soi sáng sủa đàn tràng

Bảy bảy đức chơn thường

Lễ bái nghiền dương

Hết tai nạn thương tâm được lâu ngôi trường.

Nam tế bào Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật

Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

Quán Tự Tại Bồ Tát hành rạm Bát nhã Ba la mật nhiều thời, chiếu con kiến ngũ uẩn giai ko, phỏng nhứt thiết đau đớn ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị ko, ko bất dị sắc, sắc tức thị ko, ko tức thị sắc, lâu tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp ko tướng mạo, bất sinh vong mạng, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất tách.

Thị cố ko trung vô sắc, vô lâu tưởng hành thức.

Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mật ý, vô sắc thanh mùi vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.

Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.

Vô đau đớn, tập luyện, khử, đạo.

Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ đề tát đỏa hắn Bát nhã Ba la mật nhiều cố, tâm vô quái quỷ lo ngại, vô quái quỷ lo ngại cố, vô hữu xịn phụ thân, viễn ly điên hòn đảo nằm mê tưởng, cứu giúp cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, hắn Bát nhã Ba la mật nhiều cố, đắc A nậu nhiều la Tam miệu Tam ý trung nhân đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật nhiều, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết đau đớn, chân thực bất hỏng.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật nhiều chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, phụ thân la yết đế, phụ thân la tăng yết đế, ý trung nhân đề tát bà ha.

Thần Chú Vãng Sanh:

Nam-mô a di nhiều bà dạ

Đa buông tha dà nhiều dạ

Đa địa dạ buông tha.

A di rị đô bà tỳ

A di rị nhiều vớ đam bà tỳ

A di rị nhiều tì ca lan đế

A di rị nhiều, tì ca lan đa

Dà di nị dà dà na

Chỉ nhiều ca lệ tao bà ha.

A-Di-Đà Phật thân mật kim sắc

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di

Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ-tát bọn chúng diệc vô-biên

Tứ thập chén bát nguyện phỏng chúng-sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Phật. (Niệm nhiều không nhiều tùy ý)

Nam-mô Đại-bi Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Địa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Thanh-tịnh Đại-Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

NIỆM PHẬT

A Di Đà Phật thân mật sắc vàng,

Tướng đảm bảo chất lượng bùng cháy rực rỡ hào quang đãng sáng sủa ngời,

Mày White lan, Tu Di uyển đem,

Mắt nhập ngần, tư biển lớn lộng lẫy,

Ánh hào quang đãng hóa vô số Phật,

Vô số Bồ Tát hiện tại ở nhập,

Bốn mươi tám phỏng nguyện bọn chúng sinh,

Chín phẩm sen vàng lên giải bay,

Qui mạng lễ A Di Đà Phật,

Ở Phương Tây toàn cầu mạnh khỏe.

Con ni van trừng trị nguyện vãng sinh,

Cúi van Đức Từ Bi nhiếp lâu.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

(Niệm từng câu sau đây 3 thứ tự, 1 giờ chuông)

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam Mô Địa Tạng Vương Vồ tát.

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

SÁM DƯỢC SƯ

Cúi đầu sám lễ Dược Sư,

Nguyện mang đến bách tính chi phí trừ nàn tai.

Lại cầu Quan Âm Như Lai,

Tầm thinh cứu giúp đau đớn từng ngày bọn chúng sinh.

Cõi đời tật bịnh tử sinh,

Mỗi ngày nguy hại đấu tranh giành đầy đủ điều.

Sáng rời khỏi kể từ sớm cho tới chiều,

Biết bao tai nạn thương tâm thật nhiều tử sinh.

Thấy đời liệt liệt oanh oanh,

Miếng bùi nhùi phú quí sự nghiệp tạo ra trở nên.

Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,

Cầu van cứu giúp đau đớn ban lành lặn dân chúng.

Chúng con cái lễ bái Quan Âm,

Xót thương cứu giúp phỏng kể từ tâm biển lớn trần.

Tay thế dương liễu quan tâm,

Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ.

Cúi đầu sống chết mơ hồ nước,

Phù du cõi tạm thời cơ vật lửa thiêu.

Hằng ngày tai nạn thương tâm thật nhiều,

Cầu Ngài cứu giúp đau đớn mơi chiều hóa thân mật.

Độ đời bách tính vạn dân,

Khắp nằm trong pháp giới hoàn toàn phần an sướng.

Cha sinh con cái thảo chăm sóc nuôi,

Mẹ hiền khô phỏng khiến cho xui trị khỏi.

Nhà căn nhà an nhàn tịnh thanh,

Bốn mùa tám huyết hóa sinh thuận hòa.

Nhân dân lạc nghiệp âu ca,

Hòa bình toàn cầu vương quốc mạnh khỏe.

Tránh điều ngược báo sát sinh,

Tìm đàng Đạo đức phụ vương lành lặn Thích Ca.

Tụng kinh niệm Phật Di Đà,

Cầu mang đến bách tính toàn gia mạnh khỏe.

Hiện chi phí phước ngược viên trở nên,

Khắp cả nam giới phái đẹp tâm sinh hiền lành.

Mỗi người tật bịnh chi phí trừ,

Noi theo dõi chánh pháp Bổn sư tu hành.

Chúng con cái lễ bái chí trở nên,

Nguyện mau thoát khỏi tử sinh luân hồi.

Cõi đời đau đớn óc lắm thôi,

Quyết lòng theo dõi Phật về ngôi sen vàng...!

Nam Mô Tịnh Độ Lạc Bang

Dắt dìu môn sinh Tây Phang mau về.

HỒI HƯỚNG

Phúng Kinh công đức oán thắng hạnh.

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng-sanh.

Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát

Nguyện chi phí tam chướng trừ phiền óc.

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng vớ chi phí trừ.

Thế thế thông thường hành Bồ-tát đạo

Nguyện sinh Tây-phương Tịnh phỏng trung.

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai con kiến Phật ngộ Vô sinh.

Bất thối Bồ-tát vi chúng ta lữ

Nguyện dĩ demo công đức.

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng-sanh.

Giai nằm trong trở nên Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại minh chứng.  (1 giờ chuông)

Hôm ni, bọn chúng con cái một dạ chí trở nên,trì tụng Dược Sư Kinh, Chú, niệm Phật công đức,nguyện cầu mang đến Phật tửTên:………………………Pháp danh:…………………..đương đời phiền óc dứt tinh khiết, nghiệp chướng tan biến,tật bịnh bình an, thân mật tâm thông thường lạc,mái ấm gia đình thịnh đạt, hưởng trọn cảnh nhàn nhã,thiên thượng nhân gian tham, đều hoàn toàn trở nên Phật ngược.  (1 giờ chuông)

(Đồng niệm)Nam Mô A Di Đà Phật.

TAM QUY

Con nương theo dõi Phật, cầu mang đến bọn chúng sanhTin kiên cố Đạo cả, trừng trị lòng vô thượng.  (1 giờ chuông, lễ bái 1 lạy)

Con nương theo dõi Pháp, cầu mang đến bọn chúng sanhThấu rõ rệt kinh tạng, trí huệ như biển lớn.  (1 giờ chuông, lễ bái 1 lạy)

Con nương theo dõi Tăng, cầu mang đến bọn chúng sanhKính tín hòa hợp ý, toàn bộ ko lo ngại.  (1 giờ chuông, lễ bái 1 lạy). 

Kinh Dược Sư: Ý nghĩa, quyền lợi và cơ hội tụng bên trên nhà 

Xem thêm: cách pha màu đỏ đô