Giải sách bài tập toán 6 tập 2

  -  

Giải bài tập trang 17 bài xích 7 phxay cùng phân số Sách Bài Tập Tân oán Lớp 6 tập 2. Câu 58: Cộng những phân số sau...


Câu 58 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Cộng những phân số sau:

a) ( m1 over 6 + 2 over 5) b) (3 over 5 + - 7 over 4) c) (left( - 2 ight) + - 5 over 8)

Giải

a) ( m1 over 6 + 2 over 5 = 5 over 30 + 12 over 30 = 5 + 12 over 30 = 17 over 30)

b) (3 over 5 + - 7 over 4 = 12 over 20 + - 35 over 20 = 12 + ( - 35) over 20 = + 23 over 20)

c) (left( - 2 ight) + - 5 over 8 = - 16 over 8 + - 5 over 8 = - 16 + ( - 5) over 8 = - 21 over 8)

Câu 59 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Cộng các phân số (rút gọn gàng tác dụng trường hợp có thể):

a) ( m1 over - 8 + - 5 over 8) b) (4 over 13 + - 12 over 39) c) ( - 1 over 21 + - 1 over 28)

Giải

a) ( m1 over - 8 + - 5 over 8 = - 1 over 8 + - 5 over 8 = - 1 + ( - 5) over 8 = - 6 over 8 = - 3 over 4) 

b) (4 over 13 + - 12 over 39 = 4 over 13 + - 4 over 13 = 4 + ( - 4) over 13 = 0) 

c) ( - 1 over 21 + - 1 over 28 = - 4 over 84 + - 3 over 84 = - 4 + ( - 3) over 84 = - 7 over 84 = - 1 over 12)

Câu 60 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán thù Lớp 6 tập 2

Tính những tổng dưới phía trên sau thời điểm sẽ rút gọn phân số:

a) ( m - 3 over 29 + 16 over 58) b) (8 over 40 + - 36 over 45) c) ( - 8 over 18 + - 15 over 27)

Giải

a) ( m - 3 over 29 + 16 over 58 = - 3 over 29 + 8 over 29 = - 3 + 8 over 29 = 5 over 29) 

b) (8 over 40 + - 36 over 45 = 1 over 5 + - 4 over 5 = 1 + ( - 4) over 5 = - 3 over 5) 

c) ( - 8 over 18 + - 15 over 27 = - 4 over 9 + - 5 over 9 = - 4 + ( - 5) over 9 = - 9 over 9 = - 1)

Câu 61 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) (x = 1 over 4 + 2 over 13) b) (x over 3 = 2 over 3 + - 1 over 7)

Giải

a) (x = 1 over 4 + 2 over 13 = 13 over 52 + 8 over 52 = 13 + 8 over 52 = 21 over 52) 

b) (x over 3 = 2 over 3 + - 1 over 7 = 14 over 21 + - 3 over 21 = 11 over 21 = 11 over 3.7). Vậy (x = 11 over 7)