Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 3 Sbt

  -  
Sách giải các cấp : 1,2,3 > Sách Cấp 2 > Giải sách bài tập vật lý lớp 8 bài 3 câu 15, 16, 17, 18, 19 trang 11 đúng & chi tiết nhất

Giải sách bài tập vật lý lớp 8 bài 3 câu 15, 16, 17, 18, 19 trang 11 đúng & chi tiết nhất: Đoàn tàu bắt đầu vào ga chuyển động chậm dần. Một người quan sát đứng bên đường thấy toa thứ 6 qua trước mặt trong 9 giây. Biết thời gian toa sau qua trước mặt quan sát nhiều hơn toa liền trước là 0,5 giây và chiều dài mỗi toa là 10m. a) Tìm thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người quan sát. b) Tính vận tốc trung bình của đoàn tàu sáu toa lúc vào ga.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 8 bài 3 sbt

Bài 3.13 SBT Vật lý 8

Bài 3.10 SBT Vật lý 8

Giải sách bài tập vật lý lớp 8 bài 3 câu 15, 16, 17, 18, 19 trang 11 đúng & chi tiết nhất

*
Giải sách bài tập vật lý lớp 8 bài 3 câu 15, 16, 17, 18, 19 trang 11 đúng & chi tiết nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật lý lớp 8 bài 3 câu 15, 16, 17, 18, 19 trang 11

+ Câu hỏi sbt lớp 8 bài 3. 15 trang 11

Đoàn tàu bắt đầu vào ga chuyển động chậm dần. Một người quan sát đứng bên đường thấy toa thứ 6 qua trước mặt trong 9 giây. Biết thời gian toa sau qua trước mặt quan sát nhiều hơn toa liền trước là 0,5 giây và chiều dài mỗi toa là 10m.

a) Tìm thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người quan sát.

b) Tính vận tốc trung bình của đoàn tàu sáu toa lúc vào ga.

+ Câu hỏi sbt lớp 8 bài 3. 16 trang 11

Ô tô đang chuyển động với vận tốc 54km/h, gặp đoàn tàu đi ngược chiều. Người lái xe thấy đoàn tàu lướt qua trước mặt mình trong thời gian 3 giây. Biết vận tốc của tàu là 36km/h.

a) Tính chiều dài đoàn tàu.

b) Nếu ô tô chuyển động đuổi theo đoàn tàu thì thời gian để ô tô vượt hết chiều dài của đoàn tàu là bao nhiêu? Coi vận tốc và ô tô không thay đổi.

+ Câu hỏi sbt lớp 8 bài 3. 17 trang 11

Chuyển động “lắc lư” của con lắc đồng hồ (H.3.3) là chuyển động:

A. Thẳng đều.

B. Tròn đều.

C. Không đều, tự vị trí 1 đến vị trí 2 là nhanh dần, còn từ vị trí 2 đến vị trí 3 là chậm dần.

D. Không đều từ vị trí 1 đến 2 là chậm dần, còn từ vị trí 2 đến vị trí 3 là nhanh dần.

+ Câu hỏi sbt lớp 8 bài 3. 18 trang 11

Một xe mô tô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 2 km với vận tốc 36km/h, trên đoạn đường thứ hai dài 9km với vận tốc 15m/s và tiếp đến đoạn đường thứ ba dài 5km với vận tốc 45km/h. Vận tốc trung bình của mô tô trên toàn bộ quãng đường là.

Xem thêm: Nêu Vai Trò Của Thực Vật Có Vai Trò Gì Đối Với Nguồn Nước, Nêu Vai Trò Của Thực Vật Với Nguồn Nước

A. 21km/h

B. 48 km/h

C. 45km/h

D. 37km/h

+ Câu hỏi sbt lớp 8 bài 3. 19 trang 11

Một đoàn tàu chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h, người soát vé trên tàu đi về phía đầu tàu với vận tốc 3km/h. Vận tốc của người soát vé so với mặt đất là:

A. 33km/h

B. 39km/h

C. 36km/h

D. 30 km/h

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 8 bài 3 câu 15, 16, 17, 18, 19 trang 11

+ Lời giải sbt lớp 8 bài 3. 15 trang 11

a) Thời gian toa sau qua trước mặt người quan sát nhiều hơn toa liền trước là 0,5s nên thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người quan sát: 9 – 0,5.5 = 6,5s.

b) Tồng thời gian đoàn tàu qua trước mặt người quan sát:

9 + 8,5 + 8 + 7,5 + 7 + 6,5 = 46,5s

Chiều dài của đoàn tàu: 6.10 = 60m

Vận tốc trung bình của đoàn tàu vào ga là: 60:46,5 = 1,3m/s.

+ Lời giải sbt lớp 8 bài 3. 16 trang 11

54km/h = 15m/s; 36km/h = 10 m/s.

Ô tô và đoàn tàu chuyển động ngược chiều nên vận tốc của ô tô so với đoàn tàu: 15 + 10 = 25m/s.

a) Chiều dài của đoàn tàu: 25.3 = 75 m.

b) Nếu ô tô vượt đoàn tàu thì vận tốc của ô tô so với đoàn tàu là:

15 – 10 = 5m/s.

Thời gian để ô tô vượt hết chiều dài đoàn tàu là: 75/5 = 15s.

+ Lời giải sbt lớp 8 bài 3. 17 trang 11

Chọn C

Vì khi đi từ vị trí 1 cao hơn xuống vị trí 2 thì vật chuyển động nhanh dần, còn khi đi từ vị trí 2 lên vị trí 3 thì vật chuyển động chậm dần.

+ Lời giải sbt lớp 8 bài 3. 18 trang 11

Chọn B.

Đổi 15m/s = 54km/h.

Thời gian vật đi quãng đường thứ nhất là:

+ Lời giải sbt lớp 8 bài 3. 19 trang 11

Chọn B.

Xem thêm: Soạn Văn Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em

Vì vận tốc của người soát vé so với mặt đất (vng/đ) bằng tổng vận tốc của người so với tàu (vng/tàu) và vận tốc của tàu so với đất (vtàu/đ) nên ta có: vng/đ = vng/tàu + vtàu/đ = 3 + 36 = 39 km/h.