Giải bài tập công nghệ 11 bài 2

  -  

Câu 1 trang 13 SGK Công nghệ 11

Trình bày nội dung phương pháp góc chiếu thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Bạn đang xem: Giải bài tập công nghệ 11 bài 2

Trả lời:

Phương pháp góc chiếu thứ nhất

Vật thể được đặt giữa người quan sát và mặt phẳng chiếu. Vật thể chiếu được đặt trong một góc tạo thành bởi các mặt phẳng hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một. Mặt phẳng chiếu bằng mở xuống dưới, mặt phẳng chiếu cạnh mở sang phải để các hình chiếu cùng nằm trên mặt phẳng chiếu đứng là mặt phẳng bản vẽ. Hình chiếu bằng được đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh được đặt bên phải hình chiếu đứng.

Phương pháp chiếu góc thứ ba

Mặt phẳng chiếu được đặt giữa người quan sát và vật thể. Mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng, mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một. Mphc bằng được mở lên trên, mphc cạnh đựơc mở sang trái để các hình chiếu này cùng nằm trên cùng mặt phẳng chiếu đứng là mặt phẳng bản vẽ. Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng

Bài tập 1 trang 13 SGK Công nghệ 11

Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 (hình 2.5).

Xem thêm: Các Biện Pháp Bảo Vệ Tài Nguyên Sinh Vật Và Biện Pháp Bảo Vệ Tài Nguyên Sinh Vật

a) Đánh dấu (x) vào mẫu bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương ứng của hình chiếu với hướng chiếu và ghi tên gọi các hình chiếu.

Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 7: Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản Lớp 7, Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản

b) Ghi số thứ tự hình chiếu vào ô của mẫu bảng 2.2 và 2.3 để chỉ rõ cách bố trí các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu gócthứba .


*

Trả lời:

Hướng Chiếu

Hình Chiếu

A

B

C

Tên gọi hình chiếu

1

X

HCC

2

X

HCB

3

X

HCĐ

Câu 2 trang 13 SGK Công nghệ 11

So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp hình chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Trả lời:

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất: Vật thể nằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sát Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng Trong phương pháp chiếu góc thứ ba: Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu đối với người quan sát Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng