ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Y=AX+B

  -  
*
Trả lời câu hỏi 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1

Xem chi tiết
Bạn đang xem: đồ thị của hàm số y=ax+b

*
Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Xem chi tiết


*
Bài 15 trang 51 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 51 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ đồ thị của các hàm số...

Xem chi tiết


*
Bài 16 trang 51 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 51 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ đồ thị các hàm số y = x và y = 2x + 2

Xem chi tiết


*
Bài 17 trang 51 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 51 SGK Toán 9 tập 1. Vẽ đồ thị của các hàm số y = x + 1

Xem chi tiết


*
Bài 18 trang 52 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 18 trang 52 SGK Toán 9 tập 1. Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị là 11...

Xem chi tiết


*
Bài 19 trang 52 sgk Toán 9 tập 1

Giải bài 19 trang 52 SGK Toán 9 tập 1. Đồ thị của hàm số y = √3 x + √3 được vẽ bằng compa và thước thẳng

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết
Xem thêm: Giải Phương Trình Lượng Giác: Cos 3X+ Cos 2X Cos3X 1 = 0, A, Cos3X + Cos2X

*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem chi tiết


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài


Xem thêm: Cách Sắp Xếp Bố Cục Trong Trang Trí, Cách Sắp Xềp Bố Cục Trong Trang Trí

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pgdtxhoangmai.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.