Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống ở cạn

  -  
Home/ Môn học/Sinh học/Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn
*

1/Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thíchnghi với đời sống hoàn toàn ở cạn:– Da khô, có vảy sừng bao bọc giúp ngăn cản sự thoát hơinước.

Bạn đang xem: đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống ở cạn

– Có cổ dài giúp phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạođiều kiện bắt mồi dễ dàng.– Mắt có mí cử động, có nước mắt giúp bảo vệ mắt để màngmắt không bị khô.– Màng nhĩ nằm ở hốc nhỏ trên đầu giúp bảo vệ màng nhĩ,hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.

Xem thêm: Xà Phòng Hóa Hoàn Toàn 17.24 Gam Chất Béo Cần Vừa Đủ 0,06 Mol Nao

– Bàn chân 5 ngón có vuốt Tham gia sự di chuyển trên cạn.– Thân dài, đuôi rất dài là động lực chính của sự di chuyển.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Chia Một Số Thập Phân Cho Một Số Thập Phân Cho Một Số Thập Phân


*

hienchau
0
Reply

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

∗)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">∗)∗)Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng thích nghi với đời sống ở cạn– Da thăn lằn khô, có vảy sừng bao bọc.⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒⇒Giúp ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể– Có cổ dài⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒⇒Làm phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng– Mắt có mí cử động, có nước mắt và tuyến lệ⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒⇒Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô– Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒⇒Giúp bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ– Thân dài, đuôi rất dài⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒⇒Chính là động lực chính của sự di chuyển– Bàn chân có năm ngón có vuốt⇒" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒⇒Cùng tham gia di chuyển trên cạn.