cuộc phản công của nữ phụ

 • Reads 542,235
 • Votes 36,658
 • Parts 185

Ongoing, First published Jan 17, 2017

Bạn đang xem: cuộc phản công của nữ phụ

Table of contents

 • Tue, Jan 17, 2017

 • Chương 1: Được Sống Lại Không Thích Sao?

  Wed, Jan 18, 2017

 • Chương 2: Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (1)

  Thu, Jan 19, 2017

 • Chương 3: Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (2)

  Tue, Jan 24, 2017

 • Chương 4: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (4)

  Mon, Feb 13, 2017

 • Chương 5: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (5)

  Tue, Feb 21, 2017

 • Chương 6: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (6)

  Tue, Aug 1, 2017

 • Chương 7: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (7)

  Wed, Aug 2, 2017

 • Chương 8: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (8)

  Thu, Aug 3, 2017

 • Chương 9: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (9)

  Sat, Aug 5, 2017

 • Sun, Aug 6, 2017

 • Chương 10: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (10)

  Tue, Aug 8, 2017

 • Chương 11: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (11)

  Sun, Aug 13, 2017

 • Thu, Aug 17, 2017

 • Chương 12: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (12)

  Wed, Aug 23, 2017

 • Chương 13: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (13)

  Fri, Aug 25, 2017

 • Chương 14: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (14)

  Sat, Aug 26, 2017

 • Chương 15: Mối Tình Đầu Là Mối Tình Đẹp Nhất (Hoàn)

  Sat, Aug 26, 2017

 • Ngoại Truyện: Hạo Thiên (1)

  Wed, Aug 30, 2017

 • Ngoại Truyện: Hạo Thiên (2)

  Tue, Sep 5, 2017

 • Chương 16: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (1)

  Wed, Sep 6, 2017

 • Chương 17: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (2)

  Thu, Sep 7, 2017

 • Chương 18: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (3)

  Mon, Sep 11, 2017

 • Chương 19: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (4)

  Tue, Sep 12, 2017

 • Chương 20: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (5)

  Fri, Sep 15, 2017

 • Chương 21: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (6)

  Sun, Oct 1, 2017

 • Chương 22: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (7)

  Mon, Oct 2, 2017

 • Chương 23: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (8) (H)

  Mon, Oct 2, 2017

 • Chương 24: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (9)

  Tue, Oct 3, 2017

 • Chương 25: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (10)

  Thu, Oct 5, 2017

 • Chương 26: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (11)

  Sat, Oct 7, 2017

 • Chương 27: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (12)

  Tue, Oct 10, 2017

 • Chương 28: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (13)

  Tue, Oct 10, 2017

 • Chương 29: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (14)

  Wed, Oct 11, 2017

 • Chương 30: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (15)

  Thu, Oct 12, 2017

 • Chương 31: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (16)

  Sat, Oct 14, 2017

 • Chương 32: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (17)

  Mon, Oct 30, 2017

 • Sun, Oct 29, 2017

 • Chương 33: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (18)

  Tue, Oct 31, 2017

 • Chương 34: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (19)

  Tue, Oct 31, 2017

 • Chương 35: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (20)

  Tue, Oct 31, 2017

 • Chương 36: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (21)

  Wed, Nov 1, 2017

 • Chương 37: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (Hoàn)

  Thu, Nov 2, 2017

 • Chương 38: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (1)

  Sun, Nov 5, 2017

 • (c" ತ,_ತ)(c" ತ,_ತ)(c" ತ,_ತ)

  Mon, Nov 13, 2017

 • Chương 39: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (2)

  Sat, Dec 2, 2017

 • Chương 40: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (3)

  Tue, Dec 5, 2017

 • Chương 41: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (4)

  Sun, Jan 21, 2018

 • Chương 42: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (5)

  Mon, Feb 19, 2018

 • Chương 43: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (6)

  Wed, Feb 21, 2018

 • Chương 44: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (7)

  Mon, Feb 26, 2018

 • Chương 45: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (8)

  Thu, Mar 1, 2018

 • Chương 46: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (9)

  Fri, Mar 9, 2018

 • Wed, Mar 21, 2018

 • Wed, Jul 25, 2018

 • Chương 47: Lạc Vào Thế Giới Không Có TRong Nhiệm Vụ (10)

  Tue, Feb 19, 2019

 • Chương 48: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (11)

  Thu, Feb 21, 2019

 • Chương 49: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (12)

  Fri, Feb 22, 2019

 • Chương 50: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (13)

  Sat, Feb 23, 2019

 • Chương 51: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (14)

  Mon, Feb 25, 2019

 • Chương 52: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (15)

  Tue, Jun 11, 2019

 • Fri, Mar 1, 2019

 • Sun, Mar 10, 2019

 • Chương 53:Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (16)

  Fri, Jul 5, 2019

 • Chương 54: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (17)

  Sat, Jul 6, 2019

 • Chương 55: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (18)

  Sun, Jul 7, 2019

 • Chương 56: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (19)

  Mon, Jul 8, 2019

 • Chương 57: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (20)

  Tue, Jul 9, 2019

 • Chương 58: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (21)

  Fri, Jul 19, 2019

 • Wed, Jul 24, 2019

 • Sat, Aug 3, 2019

 • Chương 59: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (22)

  Fri, Aug 9, 2019

 • Chương 60: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (23)

  Fri, Aug 9, 2019

 • Chương 61: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (Hoàn)

  Wed, Aug 14, 2019

 • Chương 62: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (1)

  Thu, Aug 15, 2019

 • Chương 63: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (2)

  Fri, Aug 16, 2019

 • Chương 64: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (3)

  Sat, Aug 17, 2019

 • Chương 65: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (4)

  Sun, Aug 18, 2019

 • Chương 66: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (5)

  Tue, Aug đôi mươi, 2019

 • Chương 67: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (6)

  Thu, Aug 22, 2019

 • Chương 68: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (7)

  Tue, Aug 27, 2019

 • Chương 69: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (8)

  Thu, Aug 29, 2019

 • Sat, Aug 31, 2019

 • Chương 70: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (9)

  Mon, Sep 2, 2019

 • Chương 71: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (10)

  Fri, Sep 6, 2019

 • Chương 72: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (11)

  Mon, Sep 9, 2019

 • Chương 73: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (12)

  Wed, Sep 11, 2019

 • Chương 74: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (13)

  Fri, Sep 13, 2019

 • Chương 75: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (14)

  Wed, Sep 25, 2019

 • Chương 76: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (15)

  Thu, Sep 26, 2019

 • Chương 77: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (16)

  Fri, Sep 27, 2019

 • Chương 78: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (17)

  Tue, Oct 1, 2019

 • Chương 79: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (18)

  Wed, Oct 2, 2019

 • Chương 80: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (19)

  Thu, Oct 3, 2019

 • Chương 81: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (20)

  Xem thêm: My Tom TV - Địa Chỉ Xem Live Stream Thể Thao Đỉnh Cao

  Wed, Oct 9, 2019

 • Chương 82: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (21)

  Thu, Oct 10, 2019

 • Chương 83: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (22)

  Fri, Oct 11, 2019

 • Chương 84: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (23)

  Sat, Oct 12, 2019

 • Chương 85: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (24)

  Sun, Oct 13, 2019

 • Chương 86: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (25) (vụn H)

  Mon, Oct 14, 2019

 • Chương 87: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (26)

  Tue, Oct 15, 2019

 • Chương 88: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (27)

  Wed, Oct 16, 2019

 • Chương 89: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (28)

  Thu, Oct 17, 2019

 • Chương 90: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (29)

  Fri, Oct 18, 2019

 • Chương 91: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (Hoàn)

  Sat, Oct 19, 2019

 • Chương 92: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (1)

  Sun, Oct đôi mươi, 2019

 • Chương 93: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (2)

  Mon, Oct 21, 2019

 • Chương 94: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (3)

  Tue, Oct 22, 2019

 • Chương 95: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (4)

  Wed, Oct 23, 2019

 • Chương 96: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (5)

  Thu, Oct 24, 2019

 • Chương 97: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (6)

  Fri, Oct 25, 2019

 • Chương 98: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (7)

  Sat, Oct 26, 2019

 • Chương 99: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (8)

  Sun, Oct 27, 2019

 • Chương 100: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (9) (H)

  Mon, Oct 28, 2019

 • Chương 101: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (10)

  Tue, Oct 29, 2019

 • Chương 102: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (11)

  Tue, Oct 29, 2019

 • Chương 103: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (12)

  Tue, Oct 29, 2019

 • Chương 104: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (13)

  Thu, Oct 31, 2019

 • Chương 105: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (14)

  Fri, Nov 1, 2019

 • Chương 106: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (15)

  Sat, Nov 2, 2019

 • Chương 107: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (16)

  Sun, Nov 3, 2019

 • Chương 108: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (1)

  Mon, Nov 4, 2019

 • Chương 109: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (2)

  Wed, Nov 6, 2019

 • Chương 110: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (3)

  Thu, Nov 7, 2019

 • Chương 111: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (4)

  Fri, Nov 8, 2019

 • Chương 112: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (5)

  Sat, Nov 9, 2019

 • Chương 113: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (6)

  Sun, Nov 10, 2019

 • Chương 114: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (7)

  Mon, Nov 11, 2019

 • Chương 115: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (8)

  Tue, Nov 12, 2019

 • Chương 116: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (9)

  Wed, Nov 13, 2019

 • Chương 117: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (10)

  Thu, Nov 14, 2019

 • Chương 118: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (11) (H)

  Fri, Nov 15, 2019

 • Chương 119: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (12)

  Sat, Nov 16, 2019

 • Chương 120: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (13) (vụn H)

  Mon, Nov 18, 2019

 • Chương 121: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (14)

  Tue, Nov 19, 2019

 • Chương 122: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (15)

  Wed, Nov đôi mươi, 2019

 • Chương 123: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (16)

  Wed, Nov đôi mươi, 2019

 • Chương 124: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (17)

  Fri, Nov 22, 2019

 • Chương 125: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (18)

  Sat, Nov 23, 2019

 • Chương 126: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (19)

  Sun, Nov 24, 2019

 • Chương 127: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (20)

  Tue, Nov 26, 2019

 • Chương 128: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (21)

  Wed, Nov 27, 2019

 • Chương 129: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (Hoàn)

  Thu, Nov 28, 2019

 • Chương 130: Phiên Ngoại: Cuối Cùng Cũng Gặp Lại Cố Nhân!

  Thu, Nov 28, 2019

 • Chương 131: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (1)

  Sat, Nov 30, 2019

 • Chương 132: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (2)

  Mon, Dec 2, 2019

 • Chương 133: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (3)

  Sun, Dec 8, 2019

 • Chương 134: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (4)

  Wed, Dec 11, 2019

 • Chương 135: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (5)

  Tue, Dec 17, 2019

 • Chương 136: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (6)

  Thu, Dec 19, 2019

 • Chương 137: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (7)

  Fri, Dec đôi mươi, 2019

 • Chương 138: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (8)

  Sun, Dec 22, 2019

 • Chương 139: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (9)

  Tue, Dec 24, 2019

 • Chương 140: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (10)

  Thu, Dec 26, 2019

 • Chương 141: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (11)

  Sat, Dec 28, 2019

 • Chương 142: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (12)

  Mon, Dec 30, 2019

 • Chương 143: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (13)

  Wed, Jan 1, 2020

 • Chương 144: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (14)

  Mon, Jan 6, 2020

 • Sun, Jan 12, 2020

 • Chương 145: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (15)

  Mon, Aug 24, 2020

 • Chương 146: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (16)

  Wed, Sep 9, 2020

 • Chương 147: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (17)

  Sat, Sep 12, 2020

 • Chương 148: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (18)

  Tue, Sep 15, 2020

 • Chương 149: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (19)

  Wed, Nov 18, 2020

 • Chương 150: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (20)

  Thu, Nov 19, 2020

 • Chương 151: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (21)

  Sat, Nov 21, 2020

 • Chương 152: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (22)

  Mon, Nov 23, 2020

 • Chương 153: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (23)

  Sun, Nov 29, 2020

 • Chương 154: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (24)

  Wed, Dec 2, 2020

 • Chương 155: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng người (25)

  Thu, Dec 3, 2020

 • Chương 156: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (26)

  Fri, Dec 4, 2020

 • Chương 157: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (27)

  Sun, Dec 6, 2020

 • Có lẽ đang đi đến khi nên chia ly...?

  Mon, Dec 7, 2020

 • Chương 158: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (28)

  Tue, Dec 15, 2020

 • Chương 159: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (29)

  Tue, Dec 29, 2020

 • Chương 160: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (30)

  Thu, Dec 31, 2020

 • Chương 161: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (31)

  Fri, Jan 1, 2021

 • Chương 162: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (32)

  Sun, Feb 21, 2021

 • Chương 163: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (33)

  Fri, Feb 26, 2021

 • Chương 164: Trái Tim Này Xin Gửi Tặng Người (34)

  Sun, Jul 9, 2023

 • Chương 165: Trái Tim Này Xin Gửi Tặng Người (35 + 36)

  Tue, Nov 28, 2023

 • Chương 166: Trái Tim Này Xin Gửi Tặng Người (37)

  Thu, Nov 30, 2023

 • Chương 167: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (38)

  Fri, Dec 1, 2023

 • Chương 168: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (39)

  Sat, Dec 2, 2023

  Xem thêm: tình đầu bl

 • Chương 169: Trái Tim Này, Xin Gửi Tặng Người (40)

  Sun, Dec 3, 2023

Cô vốn liếng là 1 trong những nữ giới phụ nhỏ nhoi nhập cuộc sống thường ngày ko được nói đến, một lượt trong lúc cô bị tai nạn thương tâm thì vô tình bị đẩy vong linh thoát ra khỏi thể xác,còn vong linh không giống nhập nhập khung hình cô thực hiện vất vưởng mãi, cho tới Khi tưởng siêu bay được thì một khối hệ thống kì quái tiếp tục cho tới cô cuộc sống thường ngày vĩnh hằng, ê chỉ là lúc cô hoàn thành xong trách nhiệm còn ko vong linh cô tiếp tục tan biến ko thể siêu thoát! Cô lựa lựa chọn thực hiện trách nhiệm, và một đợt nữa trở thành nữ giới phụ phản công lại!!!! Cùng đón gọi tè nữ giới phụ phản kích!

#39ngọt