cùng nam chính ngọt văn yêu đương

 • Reads 2,404,584
 • Votes 153,814
 • Parts 155

Complete, First published Feb 03, 2019

Bạn đang xem: cùng nam chính ngọt văn yêu đương

Table of contents

 • Chương 1: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (1)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 2: Tổng giám đốc yêu tinh cà rông thân ái yêu thương (2)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 3: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (3)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 4: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (4)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 5: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (5)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 6: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (6)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 7: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (7)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 8: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (8)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 9: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (9)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 10: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (10)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 11: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (11)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 12: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (12)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 13: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (13)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 14: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (14)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 15: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (15)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 16: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (16)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 17: Tổng giám đốc yêu tinh cà dragon thân ái yêu thương (hết)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 18: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (1)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 19: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (2)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 20: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (3)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 21: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (4)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 22: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (5)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 23: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (6)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 24: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (7)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 25: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (8)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 26: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (9)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 27: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (10)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 28: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (11)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 29: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (12)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 30: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (13)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 31: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (14)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 32: Hình ảnh đế siêu mến ghi chép thư tình (hết)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 33: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (1)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 34: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (2)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 35: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (3)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 36: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (4)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 37: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (5)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 38: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (6)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 39: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (7)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 40: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (8)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 41: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (9)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 42: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (10)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 43: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (11)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 44: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (12)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 45: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (13)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 46: Vương gia thường ngày đều vờ vịt ko yêu thương tao (hết)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 47: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (1)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 48: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (2)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 49: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (3)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 50: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (4)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 51: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (5)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 52: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (6)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 53: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (7)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 54: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (8)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 55: Hôm ni mong muốn nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (9)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 56: Hôm ni mong muốn nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (10)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 57: Hôm ni mong muốn nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (11)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 58: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (12)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 59: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (13)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 60: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (14)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 61: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (15)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 62: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (16)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 63: Hôm ni cũng cần nỗ lực cứu vớt vớt trái đất (hết)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 64: Mary Sue phiền óc (1)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 65: Mary Sue phiền óc (2)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 66: Mary Sue phiền óc (3)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 67: Mary Sue phiền óc (4)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 68: Mary Sue phiền óc (5)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 69: Mary Sue phiền óc (6)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 70: Mary Sue phiền óc (7)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 71: Mary Sue phiền óc (8)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 72: Mary Sue phiền óc (9)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 73: Mary Sue phiền óc (10)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 74: Mary Sue phiền óc (11)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 75: Mary Sue phiền óc (12)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 76: Mary Sue phiền óc (13)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 77: Mary Sue phiền óc (14)

  Thu, May 13, 2021

  Xem thêm: cùng thần linh yêu đương qua mạng trong trò chơi trốn thoát

 • Chương 78: Mary Sue phiền óc (hết)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 79: Thiên kim chục tỷ (1)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 80: Thiên kim chục tỷ (2)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 81: Thiên kim chục tỷ (3)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 82: Thiên kim chục tỷ (4)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 83: Thiên kim chục tỷ (5)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 84: Thiên kim chục tỷ (6)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 85: Thiên kim chục tỷ (7)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 86: Thiên kim chục tỷ (8)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 87: Thiên kim chục tỷ (9)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 88: Thiên kim chục tỷ (10)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 89: Thiên kim chục tỷ (11)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 90: Thiên kim chục tỷ (12)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 91: Thiên kim chục tỷ (13)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 92: Thiên kim chục tỷ (14)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 93: Thiên kim chục tỷ (15)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 94: Thiên kim chục tỷ (16)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 95: Thiên kim chục tỷ (17)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 96: Thiên kim chục tỷ (18)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 97: Thiên kim chục tỷ (19)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 98: Thiên kim chục tỷ (20)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 99: Thiên kim chục tỷ (hết)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 100: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (1)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 101: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (2)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 102: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (3)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 103: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (4)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 104: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (5)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 105: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (6)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 106: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (7)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 107: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (8)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 108: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (9)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 109: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (10)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 110: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (11)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 111: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (12)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 112: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (13)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 113: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (14)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 114: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (15)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 115: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (16)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 116: Nữ Idol đệ nhất giang hồ nước (hết)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 117: quý khách trai người máy của tôi (1)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 118: quý khách trai người máy của tôi (2)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 119: quý khách trai người máy của tôi (3)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 120: quý khách trai người máy của tôi (4)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 121: quý khách trai người máy của tôi (5)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 122: quý khách trai người máy của tôi (6)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 123: quý khách trai người máy của tôi (7)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 124: quý khách trai người máy của tôi (8)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 125: quý khách trai người máy của tôi (9)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 126: quý khách trai người máy của tôi (10)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 127: quý khách trai người máy của tôi (11)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 128: quý khách trai người máy của tôi (12)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 129: quý khách trai người máy của tôi (13)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 130: quý khách trai người máy của tôi (14)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 131: quý khách trai người máy của tôi (15)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 132: quý khách trai người máy của tôi (16)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 133: quý khách trai người máy của tôi (17)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 134: quý khách trai người máy của tôi (18)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 135: quý khách trai người máy của tôi (19)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 136: quý khách trai người máy của tôi (20)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 137: quý khách trai người máy của tôi (21)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 138: quý khách trai người máy của tôi (hết)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 139: Học trưởng u buồn (1)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 140: Học trưởng u buồn (2)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 141: Học trưởng u buồn (3)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 142: Học trưởng u buồn (4)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 143: Học trưởng u buồn (5)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 144: Học trưởng u buồn (6)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 145: Học trưởng u buồn (7)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 146: Học trưởng u buồn (8)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 147: Học trưởng u buồn (9)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 148: Học trưởng u buồn (10)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 149: Học trưởng u buồn (11)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 150: Học trưởng u buồn (hết)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 151: Thế giới một cách thực tế (1)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 152: Thế giới một cách thực tế (2)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 153: Thế giới một cách thực tế (3)

  Thu, May 13, 2021

 • Chương 154: Thế giới một cách thực tế (4)

  Thu, May 13, 2021

  Xem thêm: ngã vi trụ vương

 • Chương 155: Thế giới một cách thực tế (hết)

  Thu, May 13, 2021

Tên truyện: Cùng phái nam chủ yếu ngọt văn yêu thương đương
  Tác giả: Bản Lật Tử
  Tình trạng phiên bản gốc: Đã hoàn
  Số chương: 155
  Editor: HangDudu
  
  Văn án
  
  Thời Yên, một thao diễn viên quần bọn chúng tuyến một trăm linh tám đang được mặt mày bờ vực bị tiêu diệt đói, đang được sử dụng 5 đồng sót lại bên trên người ĐK nhập cuộc thách thức tự doanh nghiệp Cảnh Thời tổ chức triển khai.
  
  Người khiêu chiến sẽ tiến hành phân tình cờ nhập trái đất nhập tè thuyết, nằm trong phái nam chủ yếu yêu mến đạt được kết giục HE thì được xem là khiêu chiến thành công xuất sắc, trải qua toàn bộ trái đất tiếp tục cảm nhận được được một phần quà siêu đa dạng và phong phú và bất thần, hoàn toàn có thể vươn lên là cơn mơ đạt cho tới đỉnh điểm của đời người trở thành thực sự.
  
  Thời Yên nhìn qua ngược văn, huyền huyễn, kinh dị văn ngay tắp lự dứt khoát lựa chọn ngọt văn, tuy nhiên lại trị hiện nay bản thân đã biết thành lừa.
  
  Thời Yên: Đại móng heo! Sủng văn như đang được rằng đâu!!!
  
  [Chú ý]
  
  1. Nữ chủ yếu từng phen xuyên nhập ngọt văn hoàn toàn có thể tình cờ trở nên một hero phái đẹp nhập tè thuyết, ko chắc chắn được xem là phái đẹp chủ yếu tuy nhiên ngọt là chân lý (bắn tim)
  
  2. Mỗi phen đều xuyên nhập thời khắc chính thức của tè thuyết
  
  3. Nhẹ nhàng lắng đọng, phái nam chủ yếu đều là 1 trong những người đó là Lục Cảnh Nhiên.
  
  Nhân vật chính: Thời Yên, Lục Cảnh Nhiên.

#53xuyên