C5H10 Có Bao Nhiêu Công Thức Cấu Tạo

  -  
Câu $4°$ Số đồng phân của $C_4H_8$ là A. 7. B. 4. C. $6,$ $D.$ $5.$ Câu $5_i$ Hợp hóa học $C_5H_10$ gồm $ba0$ nhiêu đồng phân cấu trúc ? A. 4. B. $5.$ $C_0$ $6.$ D. $10.$ Câu $6:$ Anken X bao gồm điểm lưu ý $i$ $T10$ $dfrac 1 dfrac 6 2$ phân tử có 8 liên kết xích ma $left(s ight).$ CTPT của X là $A.$ $C_2H_4.$ $B.$ $C_4H_8.$ $C_0$ $C_3H_6.$ $D.C_5H_10$


Bạn đang xem: C5h10 có bao nhiêu công thức cấu tạo

*

*

*

*

*

Câu $4^-a$ Hợp hóa học C5H10 gồm bao nhiều đụng phân anken ? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu $5_a^°$ Hợp chất C5H10 gồm từng nào đồng phân cấu tạo ? A. 4. B. 5. C. 6. D. 10. Bùi Ki Câu $6_a^°$ Anken X có sệt điểm: Trong phân tử có 8 link xích ma. CTPT của X là A. C2H4. B. C4H8. C. C3H6. D. C5H10. những chất sau: $2-meEy1bMt-1-en$ (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); $3-mey|Pen ight)$ Bùi Kyên ổn Câu $1$ (3); Cho $3=mety|Pent-2-e$ (4); Những hóa học óc là đồng phân của nhau ? A. (3) với (4). B. (1), (2) với (3). C. (1) cùng $left(2 ight)$ D. (2), $left(3 ight)$ cùng $left(47,$ Câu $8_a^a$ Hợp hóa học làm sao dưới đây bao gồm đồng phân hình học tập ? $wt-2-en$ A. $5$ B. C. $r^3-$ địclobut-2-en. D. $2,3$ đimetylpent-2-en. Những hòa hợp hóa học làm sao tiếp sau đây bao gồm đồng phân hình học tập $c15-tran5 ight)$ $7CH3CH=CH$ Linc Câu $1$ $CH3CH=CHC|$ (II); $left(H3CH=Cleft(CH3 ight)2$ (III); $C2H5-Cleft(CH3 ight)=Cleft(CH3 ight)-C2H5$ (IV); C $Cleft(CH3 ight)=CC1-CH3$ (V). A. (I), (IV), (V). B. (II), (IV), (V). C. (III), (IV). D. $left(11 ight)$ $IH$ (IV), (V Câu $10_a^°$ Cho những chất sau: $left(H2=CHCH2CH2CH=CH2$ $H3Cleft(CH3 ight)=CHCH2 ight)$ $CH2=CHCH2CH=CH2:$ $H3CH2CH=CHCH2CH3$ $H3CH2Cleft(CH3 ight)=Cleft(C2H5 ight)CHleft(CH3 ight)2$ $left(H3CH=CHG$ Z Bùi Tr Số hóa học gồm đồng phân hình học tập là: O A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
THPT


Xem thêm: Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Hành Chính, Phong Cách Ngôn Ngữ Hành Chính

Khoa học
Xem lời giải
A. 4. B. 5. C. 6. $110_-1B,$ Câu $144$ Hợp chẩt C.H, bao gồm bau nhiêu đồng phân anken ? A. 4. B. S. C. $6$ $D.7,$ Câu $15_i$ Hợp chất C.H, tất cả bau nhiêu đồng phân cấu tạo ? A. 4. B. 5. C. $6$ $D_=10,$
THPT
Khoa học
Xem lời giải


Xem thêm: Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện, Cách Làm Bài Văn Nghị Luận Về Một Tác Phẩm Truyện

Câu $5q$ Hợp chất C5H10 tất cả bao nhiêu đồng phân cầu tạo ? $2D$ A. 4. B. 5. C. 6. $D.10.$ Câu $5:An imes eD$ X tất cả $vecsquare $ quánh điểm: Trong phân tử có 8 link xích ma. CTPT của X là $left(left(6○$ A. C2H4. $B_a$ C4H8. C. C3H6. $D.C5H10$ Cậu (3); Cho các hóa học sau: $2-meleft(y|D∪E-1-e7$ (1); 3,3-đimetylbut-1-en $left(2 ight)i$ $3:7square ∈$ (4); Những hóa học não là đồng phân của nhau ? $3div meEy|DenE-1-e7$ A. (3) với (4). B. (1), (2) cùng (3). C. (1) và (2). D. $left(2 ight),$ $left(3 ight)$ với (4). $OD ight)$ Câu $Bi$ Hợp hóa học như thế nào sau đây gồm đồng phân hình học ?. B. $2-C0-D45-1-en,$ C. $2,3-$ địclobut-2-en. $left(8C$ A. D. $2-$ $2,3div $ đimetylpent-2-en. $yt-2-en.$ hình học tập $left(c15-left(ans ight)$ ? Câu $9y$ Những vừa lòng chất nào tiếp sau đây bao gồm đông phân $left(2H5-Cleft(CH3 ight)=Cleft(CH3 ight)-C2H5$ $H5$ $H3Cleft(H_w= ight)^CH2$ $C2left(H5 ight)_=$ $1$ $c+13CH=CHC|$ (II); $CH3CH=Cleft(CH3 ight)2$ (III); $Eleft(CH3 ight)=CC=CH3$ (V). 0. . A. (I), (IV), (V).. . B. $1I_r$ (IV), (V). C. (III), (IV). D. $left(11 ight)$ $IH_rleft(v ight)_rleft(N ight):$ Câu $10:$ Cho những chất sau: $CH2=CHCH2CH2CH=cH2i$ $CH2=CHCH=CHCH2CH3$ $H3Cleft(CH3 ight)=CHCH2$ $H2=CHCH∠CH=cH2 ight)$ $H3CH=CHCH3$ Số hóa học tất cả đồng phân hình học tập là: O' A. $4$ 4. $B.1.$ 2. D. 3. $10A ight)$ $left(9B ight) ight)$