BÀI TẬP VIẾT CÂU TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 5 VIETNAMESE FOOD AND DRINK

  -  
... walk instead _ riding a xe đạp 27 Ba is very good _ fixing things 28 They study listen to lớn music the same time 29 _ literature, we learn about books write essays 30 Will you be ... Trung was _ VI Điền vào khu vực trống giới từ phù hợp: 21 In a game of singles, two players play _ each other 22 I’m not very fond detective sầu stories 23 Margarine is different ... VnDoc - Tải tư liệu, văn luật pháp, biểu chủng loại miễn giá thành The red oto 17 What is the price of your bike? How ? 18 When were you born? What ...

Bạn đang xem: Bài tập viết câu tiếng anh lớp 7 unit 5 vietnamese food and drink


*

... hope? Bài tập Lan goes khổng lồ school six day a week Mary is interested at Biology How much does the TV phối costs? They are good at English very much In Geography, we study different country and their ... football, too In his không tính tiền time, he always listens to music & learns how lớn sing He hopes he will become a Pop singer in the future 1. Where does Mike learn? 2.How many days a week does Mike go ... does this question, Mai Which you in your free time It’s time lớn recess now so we are all happy excited ...
*

... play/ sports?/ what/ you Quang Trung/ Ba/ at/ school/ is/ class/ in/ 7A./ learns/ and six/ goes/ Mai/ school/ days/ week./ to/ a Physics/ some/ we/ do/ experiments/ our/ class./ can/ in Bài tập ... on it (Why) Nam often learns to lớn play the guitar in an art club (Where) No, Phuong isn’t bad at Math at all I sometimes play video clip games in my không tính phí time (When) Bài 4: Dùng từ bỏ gợi ý viết thành ... Phu/ and/ is/ grade Her favorite subject/ computer I/ know/ how/ repair/ house appliances her không lấy phí time/ Huong/ learns/ play violin In History,/ we/ past eevents/ Viet Nam/ world Boys/ playing/...
*

... sports Anh mê thích môn thể dục đơn vị - But his brother likes outdoor game Nhưng anh anh ưng ý trò đùa ttránh Packet <"pӕkɪt> (n): gói nhỏ tuổi Ví dụ: - The pictures of players come in the packets of candy ... (adj): tín đồ mù Blind man"s buff (n): bịt đôi mắt bắt dê Play tag (v): đuổi chạy bắt Marble (v): đùa bắn bi Play marble (v): chơi phun bi Skip (v): nhảy ... (adj): sở hữu theo CD computer disc (n): đĩa vi tính CD player (n): sản phẩm công nghệ hát đĩa CD Player <"pleɪə> (n): cầu thủ Earphone <"iəfəʊn> (n): ống nghe At the same time <ət...
*

... secondary school Period 26 – Unit : Work & play Lesson 1- A ( page 51 ) 7A Which grade is she in ? She is in grade seven Period 27 Unit : Work and play Lesson 1- A ( page 51 ) 1,New words : học tập ( ... Period 26 – Unit : Work and play Lesson 1- A ( page 51 ) 2, A1( P.. 51 ) a, The text Mai 1-Which school does Mai go lớn ? 2- What does Mai study at school? 3- What time her classes start & finish? ... Period 26 – Unit : Work & play Lesson 1- A ( page 51 ) Read the text again fill in the grid Classes Computer science Geography Physics What to learn how lớn use a computer study maps & learn...
*

... a yo-yo play soccer play badminton eat hãng apple skip rope Listen and match the name to lớn activity Mai Kien playing catch playing marbles Lan Skipping rope Ba playing blind man’s bluff Homework: - ... are playing marbles They are skipping rope They are drinking and eating They are reading books They are playing catch They are chatting They are playing blind man"s bluff ride a bicycle play ... play soccer play badminton ride a bicycle play with a yo-yo Skip rope Read books B- It’s time for recess (1,2) 21 (to) talk about : nói (to) have sầu fun : vui chơi (to) play catch: Ckhá...
... gave me Đáp án UNIT2 TEST 1 a 11 c 21 b 31 c 41 c ( -> was) 51 b c 12 b 22 d 32 d 42.d (-> interested) 52 d c 13 a 23 a 33 c 43 b ( ->much) 53 b d 14 b 24 b 34 d 44 c ( -> living) 54 c b 15 d 25 ... -> hadn’t) 55 a c 16 c 26 d 36 d 46 d (-> out of order) 56 b d 17 c 27 d 37 a 47 d ( -> left) 57 d c 18 b 28 b 38 a 48 c ( -> was) 58 a a 19 c 29 c 39 c 49 b ( ->seen) 59 b 10 d 20 a 30 b 40 ... In 19 2 8 A B C D 47 When my brother went lớn work in the city library, he became interesting in books A B C D 48 There was so many traffic that it took me an hour lớn get lớn the office A B C D 49...

Xem thêm: Bài Hát Tia Nắng Hạt Mưa Lớp 6, Not Nhac Tia Nang Hat Mua


... weekends Đáp án UNIT2 TEST c d a c d a b d b 10 c 11 d 12 a 13 c 14 d 15 a 16 c 17 b 18 c 19 c 20 a 21 c 22 c 23 d 24 d 25 c 26 a 27 c 28 d 29 a 30 d 31 c 32 d 33 c 34 d 35 c 36 d 37 d 38 b 39 c 40 ... hobby C inspiration D interest 22 This is a very popular TV program Every week it by millions of people A has been watched B is watched C watches D was watched 23 My uncle moved to the North ... hadn’t been used 24 This very often It becomes deserted A are used B has used 25 Is Margaret popular? – Yes, she by everytoàn thân A is liked B likes C has been liked D was liked 26 I’ve been waiting...
... either higher education và vocational education C D (or) Read the passage carefully and choose the correct answer The American education system requires that students complete 12 years of primary ... và secondary education prior khổng lồ attending university or college This may be accomplished either at public or government-operated schools, or at private schools These 12 years of schooling or ... countries have experienced the American education system and graduated from a university or school in the USA In many fields và industries, the American education system offers the most cutting-edge,...
... …………… to lớn Ben Tkhô cứng market? a get b khổng lồ get c getting The souvenir siêu thị is ………… the bookstore and the khách sạn a opposite b between c next khổng lồ How ………… is it from Ha Noi to Ho Chi Minh? – About 1 ,70 0km ... helped her make the dress? f I went to lớn the movies _ _ _ _ _6 _ IV/Cho dạng khứ hễ từ: to lớn make _ to cut to watch lớn buy _ lớn teach lớn arrive V/ Đặt cồn trường đoản cú sau vào ... letter lớn Ha Noi a to send b sending c send It ………………… about two hours khổng lồ get there a gets b has c takes How ………… does it take lớn get khổng lồ Ha Noi by coach? a far b long c much How much is that altogether?...
... I’m good at playing the guitar Learn by heart the words structures that they’ve learnt Write the passage : what you usually in không lấy phí time V/ Draw experience: Unit five: Work & play A/ In ... papers Rewrite these Listen & correct Learn by heard the words structures, Speak about favorite subjects Do exercises in book V/ Draw experience Unit five: Work play B/ It’s time for recess ... subject? Do you like playing Look at these pictures 2, games? and speak: They are Presentati Which game you like playing games on playing? When you usually play it? Listen read these Now you...
... teacher students: and answer teacher’s -What you usually questions at recess? -I usually skipping rope -Do you play skipping -Yes, I do/ No, I don’t rope ? -I lượt thích playing catch -What you like/ ... these Listen and correct Learn by heard the words structures, Speak about favorite subjects Do exercises in book V/ Draw experience Unit five: Work & play B/ It’s time for recess (B1,2) I/ ... students: -What you study in Literature? study countries different and their people -We learn about how things work -No, We don’t -What you study in 3, Practice History? Look at the books & -What...
... d h a v e s o m e f u n ! Unit : Work & play Lesson : B It’s time for recess (1,2) I.Listen read Activities at the recess Eat and drink English Unit : Work & play Lesson : B It’s time ... Eating & drinking English Unit : Work and play Lesson : B It’s time for recess (1,2) I.Listen and read 1.New words : skip rope (v) = skip: play marbles (v): play blindman’s bluff (v): play catch ... usually play volleyball go swimming English Unit : Work play Lesson : B It’s time for recess (1,2) I.Listen & read New words : - skip rope (v) = skip: Mai - play marbles (v): - play blindman’s...

Xem thêm: Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Đèn Ống Huỳnh Quang Cn9, Sơ Đồ Lắp Đặt Mạch Điện Đèn Ống Huỳnh Quang


... time for recess They usually these games at recess Unit 5: WORK AND PLAY Period : 29 B.1,2- It’s time for recess Period: 29 UNIT : WORK AND PLAY Lesson : B.1,2- It’s time for recess 1.Vocabularies ... eating and drinking as Eating & drinking well as chatting Some students are Talking playing games like blindman’s Playing marbles bluff or catch Some boys and girls are playing marbles and some ... 29 UNIT : WORK AND PLAY Lesson : B.1,2- It’s time for recess 4.Practice b Ask and answer questions with a partner a What you usually at recess? I usually talk with my friends / play catch / play...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn uống Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng tạo nên cv xin vấn đề cunghocvui tìm kiếm giao thương công ty khu đất Giỏi tin học tập Documenkhổng lồ Dokument nắm tắt văn bạn dạng trong lòng chị em chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm chiêu tập người thân trong dịp nghỉ lễ hội đầu năm mới Đặc điểm bình thường với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minc về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập trang bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc biên soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau