LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

  -  
Phân tích đa thức thành nhân tử là một trong những dạng toán khá quan trọng nằm trong chương trình Toán 8. Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bao gồm lý thuyết, các phương pháp và các bài luyện tập chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu ôn tập giải toán lớp 8, củng cố và nâng cao các kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bạn đang xem: Luyện tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử

I. Phân tích đa thức thành nhân tử là gì?II. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tửIII. Bài tập áp dụng phân tích đa thức thành nhân tửIV. Bài tập tự luyện phân tích đa thức thành nhân tử
1. Định nghĩa:Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.Ví dụ:a) 2x2+ 5x - 3 = (2x - 1).(x + 3)b) x - 2
*
y +5
*
- 10y = <(
*
)2– 2
*
y > + (5
*
- 10y)=
*
(
*
- 2y) + 5(
*
- 2y)= (
*
- 2y)(
*
+ 5)

II. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

a) Phương pháp đặt nhân tử chung:Nếu tất cả các hạng tử của đa thức có một nhân tử chung thì đa thức đó được biểu diễn thành một tích của nhân tử chung với một đa thức khác.Công thức:AB + AC = A(B + C)Ví dụ:1. 5x(y + 1) – 2(y + 1) = (y + 1)(5x - 2)2. 3x + 12
*
y = 3
*
(
*
+ 4y)b) Phương pháp dùng hằng đẳng thức: Nếu đa thức là một vế của hằng đẳng thức đáng nhớ nào đó thì có thể dùng hằng đẳng thức đó để biểu diễn đa thức này thành tích các đa thức.*Những hằng đẳng thức đáng nhớ:
(A + B)2 = A2 + 2AB + B2(A - B)2 = A2 - 2AB + B2 A2 - B2 = (A + B)(A - B)(A+B)3= A3 + 3A2B + 3AB2 + B3(A - B)3= A3 - 3A2B + 3AB2-B3A3 + B3 = (A+B) (A2 - AB + B2)A3 - B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)c) Phương pháp nhóm hạng tử:Nhóm một số hạng tử của một đa thức một cách thích hợp để có thể đặt được nhân tử chung hoặc dùng hằng đẳng thức đáng nhớ.Ví dụ:1. x2 – 2xy + 5x – 10y = (x2– 2xy) + (5x – 10y) = x(x – 2y) + 5(x – 2y)= (x – 2y)(x + 5)2. x - 3+ y – 3y = (x - 3) + (y – 3y)= ( - 3) + y( - 3)= (- 3)( + y)d. Phương pháp tách một hạng tử:(trường hợp đặc biệt của tam thức bậc 2 có nghiệm)Tam thức bậc hai có dạng: ax2 + bx + c = ax2 + b1x + b2x + c () nếuVí dụ:a) 2x2-3x + 1= 2x2 - 2x - x +1= 2x(x - 1) - (x - 1)= (x - 1)(2x - 1)e. Phương pháp thêm, bớt cùng một hạng tử:Ví dụ:a) y4+ 64 = y4+ 16y2 + 64 - 16y2 = (y2 + 8)2 - (4y)2= (y2 + 8 - 4y)(y2 + 8 + 4y)b) x2+ 4 = x2+ 4x + 4 - 4x = (x + 2)2 - 4x= (x + 2)2 - =f. Phương pháp phối hợp nhiều phương pháp:Ví dụ:a) a3-a2b - ab2 + b3 = a2(a - b) - b2(a - b)=(a - b) (a2 - b2)= (a - b) (a - b) (a + b)= (a - b)2(a + b)

III. Bài tập áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :


Xem thêm: Bài 15 Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng, Hoá Học 8 Bài 15: Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng

a) 14x2– 21xy2+ 28x2y2 = 7x(2x - 3y2 + 4xy2)b) 2(x + 3) – x(x + 3) = (x+3)(2-x)c) x2+ 4x – y2+ 4 = (x + 2)2 - y2 = (x + 2 - y)(x + 2 + y)Bài 2: Giải phương trình sau :2(x + 3) – x(x + 3) = 0Vậy nghiệm của phương trình là x1 = -3: x2 = 2Bài 3: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:a)8x3+ 4x2 - y3 - y2 = (8x3 - y3) + (4x2 - y2)b) x2+ 5x -6 = x2 + 6x - x - 6= x(x + 6) - (x + 6)= (x + 6)(x - 1)c. a4 + 16 = a4+ 8a2 + 16 - 8a2= (a2 + 4)2 - (a)2= (a2 + 4 +a)( a2 + 4 - a)Bài 4: Thực hiện phép chia đa thức sau đây bằng cách phân tích đa thức bị chia thành nhân tử:a) (x5+ x3+ x2 + 1):(x3 + 1)b) (x2-5x + 6):(x - 3)Giải:a) Vì x5+ x3+ x2 + 1= x3(x2 + 1) + x2 + 1= (x2 + 1)(x3 + 1)nên (x5 + x3 + x2 + 1):(x3 + 1)= (x2 + 1)(x3 + 1):(x3 + 1)= (x2 + 1)b)Vì x2 - 5x + 6= x2 - 3x - 2x + 6= x(x - 3) - 2(x - 3)= (x - 3)(x - 2)nên (x2 - 5x + 6):(x - 3)= (x - 3)(x - 2): (x - 3)= (x - 2)

IV. Bài tập tự luyện phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) x2- y2 - 2x + 2yb) 2x + 2y - x2 - xyc) 3a2- 6ab + 3b2 - 12c2d) x2 - 25 + y2 + 2xye) a2+ 2ab + b2 - ac - bcf) x2 - 2x - 4y2 - 4yg) x2y - x3- 9y + 9xh) x2(x -1) + 16(1- x)Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
1) 4x2 – 25 + (2x + 7)(5 – 2x)2) 3(x+ 4) – x2 – 4x3) 5x2 – 5y2 – 10x + 10y4) x2 – xy + x – y5) ax – bx – a2 + 2ab – b2 \6) x2 + 4x – y2 + 47) x3 – x2 – x + 18) x4 + 6x2y + 9y2 - 1


Xem thêm: Điện Trở Dây Dẫn, Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Vật Liệu Làm Dây Dẫn

9) x3 + x2y – 4x – 4y10) x3 – 3x2 + 1 – 3x11) 3x2 – 6xy + 3y2 – 12z212) x2 – 2x – 1513) 2x2 + 3x – 514) 2x2 – 1815) x2 – 7xy + 10y216) x3 – 2x2 + x – xy2