Bài 34 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 1

  -  

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

(ab^2.sqrtdfrac3a^2b^4=ab^2.dfracsqrt3sqrta^2b^4) (=ab^2.dfracsqrt3sqrta^2.sqrtb^4)

(=ab^2.dfracsqrt3sqrta^2.sqrt(b^2)^2) (=ab^2.dfracsqrt3.)

 (=ab^2.dfracsqrt3-ab^2=-sqrt3).

Bạn đang xem: Bài 34 trang 19 sgk toán 9 tập 1

(Vì (a 0 Rightarrow |b^2|=b^2) ).

Xem thêm: Soạn Bài Ca Dao Than Thân Yêu Thương Tình Nghĩa (Ngắn Gọn), Học Tốt Ngữ Văn


LG b

( sqrtdfrac27(a - 3)^248) cùng với (a > 3)

Pmùi hương pháp giải:

Sử dụng những công thức:

+ (sqrtdfracab=dfracsqrt asqrt b) với (a ge 0; b>0)

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.) 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(sqrtdfrac27(a - 3)^248=sqrtdfrac2748.(a-3)^2) (=sqrtdfrac2748.sqrt(a-3)^2)

(=sqrtdfrac9.316.3.sqrt(a-3)^2) (=sqrtdfrac916.sqrt(a-3)^2)

(=sqrtdfrac3^24^2.sqrt(a-3)^2) (=dfracsqrt 3^2sqrt 4^2.sqrt(a-3)^2)

(=dfrac34|a-3|=dfrac34(a-3)).

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Bài 13 Ước Và Bội Toán 6 Tập 1 Trang 43 45, Giải Toán Lớp 6 Bài 13: Ước Và Bội

( Vì (a > 3) nên (a-3>0 Rightarrow |a-3|=a-3) )


LG c

( sqrtdfrac9+12a+4a^2b^2) với (a ≥ -1,5) và (b

Phương pháp giải:

Sử dụng những công thức:

+ (sqrtdfracab=dfracsqrt asqrt b) cùng với (a ge 0; b>0)

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

+ ((a+b)^2=a^2+2ab+b^2). 

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(sqrtdfrac9+12a+4a^2b^2=sqrtdfrac3^2+2.3.2a+2^2.a^2b^2)

(=sqrtdfrac3^2+2.3.2a+(2a)^2b^2=sqrtdfrac(3+2a)^2b^2)

(=dfracsqrt(3+2a)^2sqrtb^2=dfrac3+2ab)

Vì (a geq -1,5 Rightarrow a+1,5>0)

(Leftrightarrow 2(a+1,5)>0) 

( Leftrightarrow 2a+3>0)

( Leftrightarrow 3+2a>0)

(Rightarrow |3+2a|=3+2a)

Vì (b((a - b).sqrtdfracab(a - b)^2) cùng với (a

Phương pháp giải:

Sử dụng những công thức:

+ (sqrtdfracab=dfracsqrt asqrt b) cùng với (a ge 0; b>0)

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.) 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

((a - b).sqrtdfracab(a - b)^2=(a-b).dfracsqrtabsqrt(a-b)^2)

(=(a-b).dfracsqrtab)

(=(a-b).dfracsqrtab-(a-b)=-sqrtab).

(Vì (a 0).)

Loigiaitốt.com
*
Bình luận
Bài tiếp theo sau
*

Các bài liên quan: - Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phnghiền khai phương
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Vấn đề em gặp gỡ đề xuất là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề phát âm Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể góp Loigiaigiỏi.com
Cảm ơn các bạn đang sử dụng Loigiaitốt.com. Đội ngũ thầy giáo phải nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?